18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/15


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

(Byla C-519/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės aktų derinimas - Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 - Pašarų ir maisto oficiali kontrolė - Oficialios kontrolės finansavimas - 26 ir 27 straipsniai - Finansavimas iš bendrųjų mokesčių - Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai - Prekybos maisto produktais vietoms taikomas mokestis))

(2017/C 309/20)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Superfoz – Supermercados Lda

Atsakovė: Fazenda Pública

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, iš dalies pakeisto 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014, 26 ir 27 straipsnius reikia aiškinti taip, kad pagal juos nedraudžiama tokį mokestį, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, nustatyti tik mažmeninės prekybos maisto produktais vietoms, kai įplaukos iš šio mokesčio nėra konkrečiai skirtos oficialiai kontrolei, kuri vykdoma šių mokesčio mokėtojų atžvilgiu arba jų naudai, finansuoti.


(1)  OL C 6, 2017 1 9.