22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/9


2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Enzo Di Maura / Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Byla C-246/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Apmokestinamoji vertė - Šeštoji direktyva 77/388/EEB - 1 straipsnio C skirsnio 1 dalies antra pastraipa - Teisės sumažinti apmokestinamąją vertę ribojimas kontrahento nesumokėjimo atveju - Valstybių narių diskrecija perkeliant - Ūkio subjekto išankstinio finansavimo laikotarpio proporcingas pobūdis))

(2018/C 022/10)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Enzo Di Maura

Atsakovė: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Rezoliucinė dalis

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 11 straipsnio C skirsnio 1 dalies antrą pastraipą reikia aiškinti taip, kad valstybė narė negali susieti pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamosios vertės sumažinimo su bankroto procedūros nesėkmingu pobūdžiu, kai tokia procedūra gali trukti ilgiau nei dešimt metų.


(1)  OL C 260, 2016 7 18.