18.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 437/7


2017 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), inicijuotoje POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o. (likviduojama)

(Byla C-106/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Įsisteigimo laisvė - Tarpvalstybinis bendrovės reorganizavimas - Registruotos buveinės perkėlimas neperkeliant faktinės buveinės - Atsisakymas išbraukti iš prekybos registro - Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos bendrovė išbraukiama iš prekybos registro su sąlyga, kad ji likviduota užbaigus likvidavimo procedūrą - Įsisteigimo laisvės taikymo sritis - Įsisteigimo laisvės ribojimas - Kreditorių, smulkiųjų akcininkų ir darbuotojų interesų apsauga - Kova su piktnaudžiavimu))

(2017/C 437/10)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalis pagrindinėje byloje

POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o. (likviduojama)

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 49 ir 54 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad įsisteigimo laisvė taikoma pagal vienos valstybės narės teisę įsteigtos bendrovės registruotos buveinės perkėlimui (neperkeliant jos faktinės buveinės) į kitos valstybės narės teritoriją, kad laikantis tos kitos valstybės narės teisės aktuose nustatytų reikalavimų ji būtų reorganizuota į pagal jos teisę veikiančią bendrovę.

2.

SESV 49 ir 54 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos valstybės narės teisės nuostatos, pagal kurias, norint perkelti pagal vienos valstybės narės teisę įsteigtos bendrovės registruotą buveinę į kitos valstybės narės teritoriją, kad ji būtų reorganizuota į pagal tos kitos valstybės narės teisę veikiančią bendrovę laikantis jos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, būtina likviduoti pirmąją bendrovę.


(1)  OL C 211, 2016 6 13.