22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/44


2015 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje BelTechExport/Taryba

(Byla T-765/15)

(2016/C 068/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: BelTechExport ZAO (Minskas, Baltarusija), atstovaujama advokatų J. Jerņeva ir E. Koškins

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1948, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (OL L 284, 2015, p. 62) tiek, kiek juo pratęsiamas ribojamųjų priemonių taikymas ieškovei, nors jų taikymas buvo laikinai sustabdytas,

panaikinti 2015 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1957, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 284, 2015, p. 149) tiek, kiek juo pratęsiamas ribojamųjų priemonių taikymas ieškovei, nors jų taikymas buvo laikinai sustabdytas, ir

priteisti iš Tarybos ieškovės šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamuose aktuose nenurodoma pakankamai motyvų, kuriais remiantis ieškovė palikta įtraukta į atitinkamuose prieduose pateiktus sąrašus ir kad Taryba pažeidė SESV 296 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias numatyta Tarybos pareiga nurodyti motyvus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamais aktais pažeista teisė į gynybą ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, numatytos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – EŽTK) 6 ir 13 straipsniuose, nes jie priimti neužtikrinus ieškovei galimybės veiksmingai pasinaudoti jos teise į gynybą, pirmiausia teise būti išklausyta ir teise pasinaudoti procedūra pateikti prašymą ją išbraukti iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašų.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamuose aktuose padaryta akivaizdžių vertinimo klaidų, nes jie paremti klaidinga prielaida, kad ieškovė, kaip didžiausia Baltarusijos ginklų gamybos ir eksporto pramonės įmonė, gauna naudos iš Lukašenkos režimo.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamais aktais pažeista pagrindinė teisė į nuosavybę, įtvirtinta Chartijos 17 straipsnyje ir EŽTK 1 protokolo 1 straipsnyje, o šis pažeidimas nepagrįstas patikimais įrodymais, nemotyvuotas ir neproporcingas.