30.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 398/71


2015 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Syndial/Komisija

(Byla T-581/15)

(2015/C 398/85)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanesė, Italija), atstovaujama advokatų L. Acquarone ir S. Grassi

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo panaikinti ir (arba) pakeisti 2015 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos – Generalinio sekretoriato dokumentą Ares(20015)3238796 „Komisijos vardu priimtas Generalinio sekretoriato sprendimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį“, susijęs su „Kartotine paraiška dėl galimybės susipažinti su dokumentais pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 – GESTDEM 2015/2796“, patvirtinantis ginčijamą Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato 2015 m. birželio 16 d. dokumentą ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015), kuriuo buvo atmesta Syndial S.p.A.2015 m. gegužės 6 d. dokumentu INAMB-10/15, išsiųstu 2015 m. gegužės 8 d. registruotu laišku, pateikta paraiška dėl galimybės susipažinti su dokumentais, ir pripažinti Syndial teisę susipašinti su pažeidimo procedūros Nr. 2009/4426 dokumentais, nurodant pateikti visus ar dalį aktų ir dokumentų, išvardytų minėtoje 2015 m. gegužės 6 d. paraiškoje INAMB-10/15, išsiųstoje 2015 m. gegužės 8 d. registruotu laišku, taip pat (arba) pripažinti Syndial teisę būti oficialiai išklausytai Komisijos, kad būtų išaiškinta ir patvirtinta informacija, esanti aptariamos pažeidimo procedūros byloje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pažeidimu ir (arba) netinkamu taikymu.

Ieškovė mano, kad Komisijos nurodytos išimties susipažinti su pažeidimo procedūros Nr. 2009/4426 dokumentais ribos, įtvirtintos Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies in finenebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas“ šioje byloje buvo įvertintos netinkamai.

Leistas ir jau įgyvendintas atkūrimo projektas, kurį tiesiogiai įgyvendinti turėjo Syndial (žemės savininkė) vietovėje Cengio, visiškai atitinka Bendrijos principus dėl istoriškai užterštų zonų pertvarkymo ir tašos šalinimo.

Italijos Respublikos pozicija taikant procedūrą Nr. 2009/4426 panašu susijusi su netikėtu viešojo intereso nacionaliniame plane paaukojimu, aklai pritariant Komisijos kaltinimams ir pamirštant, kad procedūroje, kuri lėmė teritorijos atkūrimo projekto patvirtinimą, buvo laikomasi nacionalinio plano reikalavimų, norint, kad būtų suteiktas leidimas, ir tai vyko ministerijoje, kuri šiuo metu ginčija jo galiojimą. Leidimas Syndial nuolat tinkamai kontroliuoti, kad būtų laikomasi Bendrijos principų, yra viršenis viešasis interesas, leidžiantis atskleisti informaciją, kaip tai suprantama pagal 4 straipsnio 2 dalį.

Interesas, kuriuo grindžiamos Syndial paraiškos, nėra privataus pobūdžio (nors tai būtų teisėta), ir apima reikšmingesnį viešąjį interesą, kuriuo siekiama veiksmingai apsaugoti teisingumą ir tinkamą aptariamos Bendrijos procedūros bei nacionalinės administracinės procedūros (kurios aiškiai saugomos pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį (pirmu atveju) ir pagal Italijos Respublikos konstitucijos 97 straipsnį (antru atveju)) eigą, ir kusis ne tik susijęs su asmens (tiesiogiai suinteresuoto pažeidimo procedūroje priimto sprendimo poveikiu) teise į gynybą, bet ir konkrečiai su pagrindine teise į informaciją aplinkos apsaugos srityje, kurią patvirtina Sąjungos teisės principai (SESV 191 straipsnio 2 ir 3 dalys, skaitomos atsižvelgiant į 11 straipsnyje įtvirtintą principą, įgyvendinti Europos Sąjungai prisijungus prie 1998 m. birželio 27 d. Orhuso konvencijos).

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalies pažeidimu ir (arba) netinkamu taikymu. Neteisėtas atsisakymas leisti iš dalies susipažinti su dokumentais.

Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies trečioje įtraukoje numatyta bendra neatskleidimo prezumpcija „nepanaikina minėtų suinteresuotųjų asmenų teisės įrodyti, kad konkrečiam dokumentui, kurį prašoma atskleisti, netaikytina minėta prezumpcija, ar kad yra Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas viršesnis viešasis interesas, pateisinantis atitinkamo dokumento atskleidimą“ (žr. 2015 m. kovo 2 d. Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-456/13, 64 punktą).

Šioje byloje nagrinėjami prašymai leisti susipažinti su dokumentais, kurių atskleidimas neprieštarauja jokiam viešajam interesui, o greičiau yra naudingas viešajam interesui, nes tik susipažinus su jais būtų galima atsirinkti informaciją, reikalingą ne tik techniškai ir teisiškai paneigti pažeidimo procedūroje iškeltus kaltinimus, bet taip pat ir įrodyti procedūros, kuri, turint kompetentingų institucijų leidimą, buvo taikoma atrenkant tinkamiausią Cengio vietovės, anksčiau priklausiusios ACNA, atkūrimo projektą pagal Bendrijos principus dėl istoriškai užterštų zonų pertvarkymo ir tašos šalinimo ir dėl aplinkos apsaugos priemonių tęstinumo, taip pat įgyvendinant šį projektą, galiojimą.

Teisė susipažinti su dokumentais galėjo būti apribota tik informacijai Italijos Respublikos pateiktuose dokumentuose, prieš tai neatskleidžiant to, kad jau buvo bylos medžiagoje.