13.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 228/23


2015 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje Klyuyev/Taryba

(Byla T-244/15)

(2015/C 228/29)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Andriy Klyuyev (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas solisitoriaus R. Gherson

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 62, 2015, p. 25), ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 62, 2015, p. 1), tiek, kiek jis taikomas ieškovui,

šio prašymo nepatenkinus, pripažinti (iš dalies pakeisto) 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimo 2014/119/BUSP 1 straipsnio 1 dalį ir (iš dalies pakeisto) 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 208/2014 3 straipsnio 1 dalį netaikytinomis tiek, kiek jos susijusios su ieškovu, nes yra neteisėtos,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad iš dalies pakeistas 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP (toliau – sprendimas) tiek, kiek juo ieškovui nustatytos ribojamosios priemonės, yra nesuderinamas su sprendime aiškiai nurodytais tikslais (t. y. demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių paisymo), ir jo neapima ESS 21 straipsnyje nustatyti bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) principai ir tikslai. Todėl sprendimas neatitinka sąlygų, kuriomis leidžiama remtis ESS 29 straipsniu. Kadangi sprendimas negalioja, Taryba negalėjo remtis SESV 215 straipsnio 2 pastraipa, siekdama priimti iš dalies pakeistą 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 (toliau – reglamentas). Iš pastarojo meto įvykių matyti, kad ieškovas iš Ukrainos tyrimo ir teisminių institucijų nesulauks sąžiningo, nepriklausomo ir nešališko elgesio.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad ieškovas neatitiko įtraukimo į sprendimo ir reglamento (toliau kartu – ginčijamos priemonės) priedą kriterijų. Įtraukimo į sąrašą momentu Ukrainos institucijos ieškovo atžvilgiu nevykdė baudžiamojo proceso dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ar piktnaudžiavimo tarnyba ir taip padarytos žalos Ukrainos viešosioms lėšoms.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Taryba pažeidė ieškovo teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą. Ieškovui nebuvo pateikta svarių ar patikimų arba konkrečių įtarimus patvirtinančių įrodymų, kurie pateisintų ribojamųjų priemonių taikymą jo atžvilgiu. Visų pirma nėra įrodymų, patvirtinančių, kad buvo išsamiai ir nešališkai ištirta, ar tariami motyvai, pateisinantys jo pakartotinį įtraukimą, yra pakankamai pagrįsti atsižvelgiant į ieškovo pareiškimus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Taryba nenurodė ieškovui pakankamų jo įtraukimo į sąrašą motyvų. Motyvai neišsamūs ir suformuluoti bendrais bruožais stereotipiškai.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Taryba šiurkščiai pažeidė ieškovo pagrindines teises į nuosavybę ir gerą vardą. Ribojamosios priemonės nebuvo „numatytos įstatymu“; jos buvo nustatytos nenumatant tinkamų garantijų, kurios būtų leidusios ieškovui veiksmingai išdėstyti savo nuomonę Tarybai; jos neapsiriboja tam tikra nuosavybe, kurią turėtų sudaryti pasisavintos viešosios lėšos arba kuri netgi turėtų prilygti tik tariamai pasisavintų lėšų sumai; jos laikytos jo kaltę rodančiais įkalčiais, o dėl to kitose šalyse dėl jo imtasi nepalankių veiksmų.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Taryba rėmėsi materialiuoju požiūriu neteisingais faktais. Įrodyta, jog kaltinimas, kad Ukrainos institucijos ieškovo atžvilgiu vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ar piktnaudžiavimo tarnyba ir taip padarytos žalos Ukrainos viešosioms lėšoms arba kad ieškovas tikriausiai dėl to kaltas, yra neteisingas.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas, nurodytas pagrindžiant tariamą neteisėtumą, susijęs su kaltinimu, kad tuo atveju, jeigu sprendimo 1 straipsnio 1 dalis ir reglamento 3 straipsnio 1 dalis turėtų būti aiškinamos taip, kad apima a) bet kokį Ukrainos institucijų atliekamą tyrimą, neatsižvelgiant į tai, ar esama kokio nors teismo sprendimo arba proceso, kuris jį patvirtintų, kontroliuotų arba prižiūrėtų ir (arba) b) bet kokį „valstybės pareigūno piktnaudžiavimą tarnyba siekiant gauti nepagrįstos naudos“, neatsižvelgiant į tai, ar pareikštas kaltinimas viešųjų lėšų pasisavinimu, įtraukimo į sąrašą kriterijus neturi tinkamo teisinio pagrindo, turint omenyje savavališką jo aprėptį ir taikymo sritį, kurią lemtų toks platus aiškinimas, ir (arba) šis kriterijus yra neproporcingas sprendimo ir reglamento tikslams. Todėl įtraukimo į sąrašą kriterijus yra neteisėtas.