1.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 178/20


2015 m. kovo 29 d. pareikštas ieškinys byloje Rumunija/Komisija

(Byla T-145/15)

(2015/C 178/20)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Rumunija, atstovaujama R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Iš dalies panaikinti 2015 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) Nr. 2015/103 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP);

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su netinkamu Europos Komisijos kompetencijos įgyvendinimu nusprendus sumoms neskirti Europos Sąjungos finansavimo.

Taikydama fiksuoto dydžio pataisas, nustatytas Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/103, Komisija netinkamai įgyvendino savo kompetenciją pažeisdama 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 52 straipsnio nuostatas ir Komisijos rekomendacijas dėl finansinių korekcijų taikymo, kurios apibrėžtos 1997 m. gruodžio 23 d. Komisijos dokumente „Rekomendacijos dėl finansinių pasekmių apskaičiavimo rengiant sprendimą dėl EŽŪOGF Garantijų skyriaus sąskaitų apmokėjimo“.

Komisija privalėjo nustatyti pataisas remdamasi netinkamai Rumunijos išleistomis sumomis, o ne taikyti fiksuotą koeficientą, turint omenyje, kad, pirma, situacija to nereikalauja ir, antra, Rumunija suteikė Komisijai informaciją, reikalingą nustatyti apskaičiuotas pataisas. Šiuo atveju negalima manyti, kad neproporcingos Komisijos pastangos buvo būtinos nustatyti apskaičiuotas pataisas, pagrįstas realiai prarastomis lėšomis.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su nepakankamu motyvavimu ir skundžiamo sprendimo netinkamumu.

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/103 nėra pakankamai ir tinkamai motyvuotas, nes jį priimdama Komisija nepakankamai nurodė priežastis, kodėl per auditą nustatytiems netikslumams pasirinko taikyti fiksuotą koeficientą, ir tinkamai nepateisino, kodėl negalima laikytis Rumunijos argumentų, susijusių su galimybe taikyti apskaičiuotą pataisą ir į juos atsižvelgti nustatant galutinę pataisą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principo pažeidimu.

Skundžiamas sprendimas neatitinka proporcingumo principo, nes dėl atitinkamai 2009 paraiškos metų išlaidoms taikyto 10 % fiksuoto pataisos koeficiento, o 2010 paraiškos metų išlaidoms 5 % taikyto fiksuoto pataisos koeficiento buvo pervertintas Sąjungos lėšų nuostolis audito metu nustačius netikslumus, minėtu koeficientu neatsižvelgiama nei į pažeidimo pobūdį ir rimtumą, nei į jo finansines pasekmes Sąjungos biudžetui.