3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/45


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rumunija/Komisija

(Byla T-145/15) (1)

((EŽŪGF ir EŽŪFKP - Su plotu susijusios priemonės - Nefinansuojamos išlaidos - Fiksuoto dydžio finansiniai pataisymai - Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnis - Pareiga motyvuoti - Proporcingumas))

(2017/C 104/63)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Rumunija, atstovaujama iš pradžių R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea ir T. Crainic, vėliau – R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea ir T. Crainic

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Biolan ir G. von Rintelen

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/103 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 16, 2015, p. 33).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/103 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) tiek, kiek jis susijęs su Rumunija.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Rumunijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 178, 2015 6 1.