7.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 294/39


2015 m. birželio 29 d.Cour constitutionnelle (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

(Byla C-321/15)

(2015/C 294/51)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour constitutionnelle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. gruodžio 23 d. įstatymo su pakeitimais, kuriuo nustatoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo sistema, 13 straipsnio 6 dalis tiek, kiek ja kompetentingam ministrui suteikiama teisė reikalauti be kompensacijos – visiškos ar dalinės – atsisakyti leidimų, kurie buvo išduoti pagal šio įstatymo 12 straipsnio 2 ir 4 dalis, bet jais nebuvo pasinaudota, neprieštarauja 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų [apyvartinių taršos] leidimų [prekybos] sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), 12 straipsnio 2 ir 4 dalims, konkrečiau, jose nustatytai leidimų prekybos sistemos struktūrai? Šis klausimas apima ir klausimą, ar leidimų, kurie buvo išduoti, bet jais nepasinaudota, faktiškai buvo atsisakyta, ir, jeigu atsakymas teigiamas, kaip reikėtų teisiškai vertinti tokį atsisakymą bei ar tokie leidimai vertintini kaip nuosavybės teisės objektas?


(1)  OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631.