20.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 236/26


2015 m. balandžio 24 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje T. D. Rease, P. Wullems/College bescherming persoonsgegevens

(Byla C-192/15)

(2015/C 236/35)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: T. D. Rease, P. Wullems

Kita apeliacinio proceso šalis: College bescherming persoonsgegevens

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar sąvoka „naudojimasis įranga“, kaip ji suprantama pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31) 4 straipsnio 1 dalies c punktą, apima tai, kad duomenų valdytojas, kaip jis suprantamas pagal šios direktyvos 2 straipsnio d punktą, paveda ES įsisteigusiam detektyvų biurui panaudoti įrangą, siekiant tvarkyti asmens duomenis valstybės narės teritorijoje, jeigu pavedama už ES ribų?

2.

Ar Direktyva 95/46, visų pirma jos 28 straipsnio 3 ir 4 dalys, atsižvelgiant į šios direktyvos tikslą, suteikia nacionalinėms institucijoms laisvę, įgyvendinant šia direktyva reikalaujamą atskiro asmens apsaugą, per priežiūros instituciją nustatyti prioritetus, kurie lemia tai, kad įgyvendinimo priemonių nesiimama tuo atveju, kai šios direktyvos pažeidimu skundžiasi tik atskiras asmuo arba maža asmenų grupė?