TEISINGUMO TEISMO (šeštoji kolegija) SPRENDIMAS

2016 m. birželio 9 d. ( *1 )

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oro tarša — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Direktyva 2003/87/EB — Sąvoka „įrenginiai“ — Kuro sandėlio priskyrimas — Reglamentas (ES) Nr. 601/2012 — Sąvoka „iš įrenginio perduotas kuras“

Byloje C‑158/15

dėl 2015 m. balandžio 1 d.Raad van State (Valstybės Taryba, Nyderlandai) sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2015 m. balandžio 3 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid‑Nederland EPZ NV

prieš

Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

TEISINGUMO TEISMAS (šeštoji kolegija)

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Arabadjiev, teisėjai J.‑C. Bonichot (pranešėjas) ir E. Regan,

generalinė advokatė J. Kokott,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid‑Nederland EPZ NV, atstovaujamos advocaten V. M. Y. van ’t Lam ir T. Kortmann,

Nyderlandų vyriausybės, atstovaujamos M. de Ree ir M. Bulterman,

Europos Komisijos, atstovaujamos E. Manhaeve ir K. Mifsud‑Bonnici,

susipažinęs su 2016 m. kovo 3 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

1

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631), iš dalies pakeistos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1359/2013/ES (OL L 343, 2013, toliau – Direktyva 2003/87) 3 straipsnio e punkto ir 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, p. 30), iš dalies pakeisto 2014 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2014 (OL L 65, 2014, p. 27, toliau – Reglamentas Nr. 601/2012), 27 straipsnio 2 dalies išaiškinimo.

2

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid‑Nederland EPZ NV (toliau – EPZ) ir Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (Nyderlandų už išmetamąsias šiltnamio efektą sukeliančias dujas atsakingos institucijos direkcija, toliau – NEa) ginčą dėl atsižvelgimo į šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atsirandančias dėl sandėliuojamų anglių savaiminio kaitimo.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

Direktyva 2003/87

3

Direktyvos 2003/87 11 konstatuojamojoje dalyje nustatyta:

„Valstybės narės privalėtų užtikrinti, kad tam tikrą veiklą vykdantys ūkio subjektai turėtų leidimą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai ir kad jie stebėtų su ta veikla susijusių nustatytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir praneštų apie jas.“

4

Šios direktyvos 2 straipsnio „Taikymo sritis“ 1 dalyje numatyta:

„Ši direktyva taikoma I priede nurodytoms veikloms, kurias vykdant išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, ir II priede išvardytoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms.“

5

Šios direktyvos 3 straipsnyje „Sąvokų apibrėžtys“ nustatyta:

„Šioje direktyvoje:

<...>

b)

„emisijos“ – tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai į atmosferą iš įrenginio šaltinių <...>

<...>

e)

„įrenginys“ – tai stacionarusis techninis įrenginys, kuriame vykdoma viena arba daugiau iš I priede išvardytų veiklų ir bet kokios su ja susijusios kitos veiklos, kurios techniniu požiūriu yra susijusios su toje vietoje vykdoma veikla ir kurios galėtų turėti įtakos emisijoms ir teršimui;

<...>

t)

„kuro deginimas“ – kuro oksidacija, nesvarbu, kaip naudojama šiuo procesu gaminama šilumos, elektros arba mechaninė energija, ir ar vykdoma bet kokia kita su šiuo procesu tiesiogiai susijusi veikla, įskaitant išmetamųjų dujų šlapią valymą;

<...>“

6

Minėtos direktyvos 12 straipsnio „Leidimų perleidimas, atsisakymas ir panaikinimas“ 3 dalyje nustatyta:

„Valstybės narės užtikrina, kad iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvieno įrenginio operatorius atsisakytų tokio leidimų, išskyrus pagal II skyrių išduotus leidimus, skaičiaus, kuris atitiktų bendrą per ankstesnius kalendorinius metus iš to įrenginio išmestų šiltnamio efektą skatinančių dujų kiekį, patikrintą pagal 15 straipsnio nuostatas, ir kad tie leidimai vėliau būtų panaikinti.“

7

Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytos veiklos rūšys, kurioms taikoma ši direktyva, būtent jo 6 punkte numatytas kuro deginimas įrenginiuose, kurių visas nominalus šiluminis našumas didesnis nei 20 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti). Šio priedo 5 punkte, be kita ko, nurodyta, kad jei įrenginio pajėgumų ribinė bet kokios veiklos vertė šiame priede viršijama, visi mazgai, kuriuose deginamas kuras, išskyrus mazgus, skirtus pavojingoms arba buitinėms atliekoms deginti, įtraukiami į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų leidimą.

Reglamentas Nr. 601/2012

8

Reglamento Nr. 601/2012 1 konstatuojamojoje dalyje skelbiama:

„Išsami, nuosekli, skaidri ir tiksli išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsena bei ataskaitų teikimas pagal šiame reglamente nustatytus suderintus reikalavimus yra pagal [Direktyvą 2003/87] nustatytos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veiksmingo veikimo pagrindas. <...>“

9

Minėto reglamento 5 konstatuojamoji dalis suformuluota taip:

„Esminis šiuo reglamentu sukurtos sistemos elementas turėtų būti stebėsenos planas, kuriame pateikti visi išsamūs ir skaidrūs konkrečiame įrenginyje ar orlaivio naudotojo taikomos metodikos dokumentai. Reikėtų reikalauti, kad planas būtų reguliariai atnaujinamas tiek siekiant atsižvelgti į vertintojo išvadas, tiek veiklos vykdytojo ar orlaivio naudotojo iniciatyva. <...>“

10

Šio reglamento 2 straipsnyje „Taikymo sritis“ numatyta:

„Šis reglamentas taikomas vykdant su [Direktyvos 2003/87] I priede išvardytų rūšių veikla susijusių išmetamųjų ŠESD kiekio stebėseną bei teikiant ataskaitas ir vykdant stacionariųjų įrenginių veiklos duomenų <...> stebėseną bei teikiant atitinkamas ataskaitas.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d. išmetamoms ŠESD ir nuo tos datos vykdomos veiklos duomenims.“

11

Reglamento Nr. 601/2012 3 straipsnyje „Terminų apibrėžtys“ numatyta:

„Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

<...>

5.

„taršos šaltinis“ – pavienė identifikuojama įrenginio dalis (elementas ar procesas), iš kurios išmetamos atitinkamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos <...>;

<...>

11.

„degimo metu išsiskiriančios ŠESD“ – vykstant egzoterminei kuro ir deguonies reakcijai išskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos;

<...>“

12

Minėto reglamento 5 straipsnyje „Užbaigimas“ numatyta:

„Stebėsena ir ataskaitų rengimas turi būti išsamūs ir apimti visas su [Direktyvos 2003/87] I priede išvardytas veiklos rūšis ir į tos direktyvos 24 straipsnį įtrauktomis kitomis atitinkamomis veiklos rūšimis susijusias iš visų taršos šaltinių bei sukėliklių išmetamas proceso metu ir degimo metu išsiskiriančias ŠESD bei visas nurodytas su tomis veiklos rūšimis susijusias ŠESD ir turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta dvigubos apskaitos.

Veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai taikydami atitinkamas priemones užtikrina, kad netrūktų jokių ataskaitinio laikotarpio duomenų.“

13

Reglamento 11 straipsnio „Bendras įpareigojimas“ 1 dalyje numatyta:

„Kiekvienas veiklos vykdytojas ar orlaivio naudotojas vykdo išmetamųjų ŠESD kiekio stebėseną remdamasis stebėsenos planu, kurį kompetentinga institucija patvirtina pagal 12 straipsnį, atsižvelgdama į įrenginio veiklos <...>, kuri[ai] tas planas taikomas, pobūdį ir vykdymą.

<...> “

14

Reglamento Nr. 601/2012 20 straipsnio „Stebėsenos ribos“ 1 dalyje numatyta:

„Veiklos vykdytojas nustato kiekvieno įrenginio stebėsenos ribas.

Tos ribos apima iš visų taršos šaltinių ir sukėliklių, susijusių su įrenginyje vykdoma veikla, įrašyta į [Direktyvos 2003/87] I priedą, išmetamas visas atitinkamas ŠESD ir veiklą bei ŠESD, kurias valstybė narė įtraukia į sistemą pagal [Direktyvos 2003/87] 24 straipsnį.

Veiklos vykdytojas taip pat įtraukia įprastinės eksploatacijos metu ir per nenumatytus įvykius išmestų ŠESD kiekį, įskaitant per ataskaitinį laikotarpį įvykusią įrenginio eksploatacijos pradžią, pabaigą ir avarines situacijas, tačiau neįtraukia transportavimo tikslu naudotų mobiliųjų mašinų išmestų ŠESD kiekio.“

15

Šio reglamento 21 straipsnio „Stebėsenos metodikos pasirinkimas“ 1 dalyje numatyta:

„Įrenginio išmetamųjų ŠESD kiekiui stebėti veiklos vykdytojas pagal atitinkamas šio reglamento nuostatas pasirenka taikyti skaičiavimu grindžiamą metodą arba matavimu grindžiamą metodą.

Pagal skaičiavimu grindžiamą metodą iš sukėliklių išmetamas ŠESD kiekis nustatomas remiantis veiklos duomenimis, gautais naudojant matavimo sistemas, ir atlikus laboratorinę analizę nustatytais papildomais parametrais ar numatytosiomis vertėmis. <...>

<...>“

16

Šio reglamento 27 straipsnyje „Veiklos duomenų nustatymas“ numatyta:

„1.   Sukėliklio veiklos duomenis veiklos vykdytojas nustato vienu iš šių būdų:

a)

nuolat atlikdamas proceso, kurio metu išmetamos ŠESD, matavimus vietoje;

b)

sumuodamas atskirai išmatuotus kiekius ir atsižvelgdamas į atitinkamus atsargų pokyčius.

2.   Taikant 1 dalies b punktą ataskaitiniu laikotarpiu sunaudoto kuro ar medžiagos kiekis apskaičiuojamas kaip ataskaitiniu laikotarpiu įsigyto kuro ar medžiagos kiekis, iš kurio atimamas iš įrenginio perduotas kuro ar medžiagos kiekis ir prie kurio pridedamos ataskaitinio laikotarpio pradžioje turimos kuro ar medžiagų atsargos bei atimamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimos kuro ar medžiagų atsargos.

<...>“

Nyderlandų teisė

17

Pagal wet milieubeheer (Aplinkos apsaugos įstatymas) 2.2 straipsnio 1 dalį Reglamente Nr. 601/2012 numatytos užduotys patikėtos NEa.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

18

EPZ eksploatuoja anglimis kūrenamą elektrinę Nyderlanduose, pradėjusią veikti 1987 m. Elektrinės našumas šiuo metu siekia 406 MW, joje suvartojama vidutiniškai 2500 tonų akmens anglių per dieną.

19

Anglys tiekiamos į sandėliavimo vietą, apie 800 metrų nutolusią nuo elektrinės, jas skiria viešasis kelias. Šioje vietoje anglys laikomos šešis mėnesius, tada konvejerio juosta nugabenamos į elektrinę, ten sumalamos ir paduodamos į deginimo įrenginį.

20

Rengdama EPZ eksploatuojamo įrenginio stebėsenos planą trečiajam prekybos laikotarpiui, apimančiam 2013–2020 m., NEa nusprendė, kad akmens anglys, prarandamos dėl savaiminio kaitimo sandėliuojant, nelaikytinos iš įrenginio perduotu kuru, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 601/2012 27 straipsnio 2 dalį.

21

Todėl 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimu NEa atsisakė patvirtinti šio stebėsenos plano pakeitimą, kurio prašė EPZ, ir 2014 m. balandžio 23 d. sprendimu šios įmonės skundą dėl pirmojo sprendimo atmetė kaip nepagrįstą.

22

EPZ pateikė Raad van State (Valstybės Taryba) prašymą panaikinti pastarąjį sprendimą.

23

Šiomis aplinkybėmis Raad van State (Valstybės Taryba) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir Teisingumo Teismui pateikti šiuos prejudicinius klausimus:

„1.

Ar tokios aplinkybės, kaip nagrinėjamos šioje byloje, kai anglys sandėliuojamos anglių parke, kuriame dėl savaiminio kaitimo įvyksta CO2 emisija, anglių parko centras nuo anglimis kūrenamos elektrinės [sklypo] nutolęs apie 800 metrų, o anglys iš sandėliavimo vietos į elektrinę gabenamos konvejerio juosta, kuri eina virš kelio, patenka į sąvokos „įrenginys“, kaip ji suprantama pagal [Direktyvos 2003/87/EB 3 straipsnio e punktą] taikymo sritį?

2.

Ar „iš įrenginio perduotas kuras“, nurodytas [Reglamento Nr. 601/2012] 27 straipsnio 2 dalyje, susijęs su tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos šioje byloje, kai tam tikras anglių parke sandėliuojamų anglių kiekis prarandamas dėl degimo, įvykstančio dėl savaiminio kaitimo?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

24

Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar „įrenginys“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2003/87 3 straipsnio e punktą, yra anglimis kūrenamos elektrinės kuro sandėliavimo vieta, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje ir aprašyta prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, visų pirma atsižvelgiant į faktą, kad ji nuo šios elektrinės nutolusi apie 800 metrų, atskirta viešuoju keliu, o kuras iš šios vietos į elektrinę gabenamas konvejerio juosta, kuri eina virš šio viešojo kelio.

25

Primintina, kad Direktyvos 2003/87/EB 3 straipsnio e punkte įrenginys apibrėžiamas kaip stacionarusis techninis įrenginys, kuriuo vykdoma vienos arba daugiau rūšių, išvardytų I priede, veikla ir bet kokia tiesiogiai su ja susijusi kitos rūšies veikla, kuri techniniu požiūriu yra susijusi su toje vietoje vykdoma veikla ir kuri galėtų turėti įtakos emisijai ir teršimui.

26

Be to, šiame priede, be kita ko, numatytas kuro deginimas įrenginiuose, kurių visas nominalus šiluminis našumas didesnis nei 20 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti).

27

Pagrindinėje byloje neginčytina, jog dėl to, kad EPZ anglimis kūrenamos elektrinės bendras nominalus šiluminis našumas yra didesnis nei 20 MW, anglių deginimo šiame įrenginyje veikla numatyta Direktyvos 2003/87 I priede.

28

Tačiau dėl sandėliavimo veiklos, net jei būtų manoma, kad natūralus šiai elektrinei skirtų anglių kaitimo procesas kurą sandėliuojant gali būti laikomas kuro deginimu, numatytu šios direktyvos I priede, iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos nematyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos sandėliavimo vietos nominalus šiluminis našumas yra didesnis, nei šios direktyvos I priede nustatyta 20 MW riba. Todėl ši vieta nelaikytina stacionariuoju techniniu įrenginiu, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2003/87 3 straipsnio e punktą.

29

Todėl pagrindinėje byloje nagrinėjamas anglių sandėliavimas yra įrenginio, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2003/87 3 straipsnio e punktą, dalis, tik jei anglių saugojimo veikla atitinka šioje nuostatoje numatytus kriterijus kitoms veikloms rūšims, nei nurodytos šios direktyvos I priede. Taip yra, jei ši veikla tiesiogiai susijusi su elektrinės kuro deginimo veikla, jei ji techniniu požiūriu susijusi su šioje elektrinėje vykdoma veikla ir jei ji galėtų turėti įtakos emisijai ir teršimui.

30

Šiuo klausimu primintina, pirma, kad vien aplinkybės, jog sandėliuojamos anglys yra būtinos elektrinės veiklai, pakanka nuspręsti, kad sandėliavimas tiesiogiai susijęs su elektrinės veikla. Šis tiesioginis ryšys, be kita ko, fiziškai išreikštas techniniu šių dviejų veiklos rūšių ryšiu. Iš tiesų, kaip rekomenduoja generalinė advokatė išvados 30 punkte, tokio ryšio buvimo prielaida darytina tuomet, kai atitinkama veikla yra įtraukta į bendrą elektrinės kuro deginimo techninį procesą.

31

Bet kuriuo atveju toks pagrindinėje byloje nagrinėjamos anglių sandėliavimo vietos ryšys egzistuoja dėl pačios šios vietos fizinio organizavimo ir dėl to, kad egzistuoja konvejerio juosta tarp anglių parko ir elektrinės.

32

Kitos prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo aplinkybės, pagal kurias sandėliavimo vietos ir elektrinės sklypai nutolę vienas nuo kito apie 800 metrų ir, be kita ko, juos skiria viešasis kelias, šiuo klausimu nesvarbios.

33

Antra, taip pat reikia konstatuoti, kad iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, jog dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamos anglių sandėliavimo veiklos, vykstant natūraliam kaitimo procesui, išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, todėl ši veikla gali turėti įtakos emisijai ir teršimui, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2003/87 3 straipsnio e punktą.

34

Atsižvelgiant į tai, kas minėta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti taip: „įrenginio“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2003/87 3 straipsnio e punktą, dalis yra anglimis kūrenamos elektrinės kuro sandėliavimo vieta, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje ir aprašyta prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo.

Dėl antrojo klausimo

35

Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 601/2012 27 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą reikia aiškinti taip, kad anglių nuostoliai dėl natūralaus kaitimo sandėliuojant vietoje, kuri yra įrenginio, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2003/87 3 straipsnio e punktą, dalis, turi būti laikomi iš šio įrenginio perduotomis anglimis.

36

Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad EPZ eksploatuojamo įrenginio emisijos stebėsenos tikslais ši įmonė pasirinko taikyti stebėsenos metodą, pagrįstą skaičiavimu, aprašytu Reglamento Nr. 601/2012 27 straipsnio 1 dalies b punkte.

37

Šiuo atveju, pirmiausia, pagal Reglamento Nr. 601/2012 27 straipsnio 1 dalies b punktą leidžiama veiklos vykdytojui nustatyti sukėliklio veiklos duomenis sumuojant atskirai išmatuotus kiekius ir atsižvelgiant į atitinkamus atsargų pokyčius.

38

Be to, Reglamento Nr. 601/2012 27 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad siekiant nustatyti sukėliklio veiklos duomenis pagal metodą, apibrėžtą šio straipsnio 1 dalies b punkte, be kita ko, reikia iš kuro kiekio, nupirkto per ataskaitinį laikotarpį, atimti iš įrenginio perduoto kuro kiekį.

39

Šios nuostatos formuluotė, kurioje nurodyta sąvoka „perdavimas“, o ne „nuostoliai“, ir Reglamentu Nr. 601/2012 siekiamas tikslas užtikrinti išsamią stebėseną ir ataskaitų rengimą, kurie apima, kaip pabrėžiama šio reglamento 5 straipsnyje, su Direktyvos 2003/87 I priede išvardytomis veiklos rūšimis susijusią iš visų taršos šaltinių, taip pat sukėliklių proceso metu ir degimo metu išskiriamą visą emisiją ir visas nurodytas su tomis veiklos rūšimis susijusias šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta dvigubos apskaitos, pateisina tai, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami kuro nuostoliai nelaikomi iš įrenginio perduotomis anglimis, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 27 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą.

40

Iš viso to, kas minėta, į antrąjį klausimą reikia atsakyti taip: Reglamento Nr. 601/2012 27 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą reikia aiškinti taip, kad anglių nuostoliai dėl natūralaus kaitimo sandėliuojant vietoje, kuri yra įrenginio, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2003/87 3 straipsnio e punktą, dalis, negali būti laikomi iš šio įrenginio perduotomis anglimis.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

41

Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendžia:

 

1.

„Įrenginio“, kaip jis suprantamas pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, iš dalies pakeistos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1359/2013/ES, 3 straipsnio e punktą, dalis yra anglimis kūrenamos elektrinės kuro sandėliavimo vieta, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje ir aprašyta prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo.

 

2.

2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, iš dalies pakeisto 2014 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2014 27 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą reikia aiškinti taip, kad anglių nuostoliai dėl natūralaus kaitimo sandėliuojant vietoje, kuri yra įrenginio, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2003/87 3 straipsnio e punktą, dalis, negali būti laikomi iš šio įrenginio perduotomis anglimis.

 

Parašai.


( *1 ) Proceso kalba: nyderlandų.