3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/19


2017 m. vasario 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Byla C-562/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Lyginamoji reklama - Direktyva 2006/114/EB - 4 straipsnis - Direktyva 2005/29/EB - 7 straipsnis - Objektyvus kainų palyginimas - Klaidinantis informacijos neatskleidimas - Reklama, kurioje lyginamos skirtingo dydžio ir formato parduotuvėse parduodamų prekių kainos - Leistinumas - Esminė informacija - Informacijos apimtis ir sklaidos priemonės))

(2017/C 104/28)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Carrefour Hypermarchés SAS

Kita apeliacinio proceso šalis: ITM Alimentaire International SASU

Rezoliucinė dalis

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos 4 straipsnio a ir c punktai, siejami su 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) 7 straipsnio 1–3 dalimis, turi būti aiškinami taip, kad reklama, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje lyginamos skirtingo dydžio ar formato parduotuvėse parduodamų prekių kainos, gali būti neleidžiama, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/114 4 straipsnio a ir c punktus, jeigu šios parduotuvės priklauso tinklams, kurių kiekvienas turi įvairaus dydžio ir formato parduotuvių, ir reklamuotojas lygina savo tinklo didesnio formato ar dydžio parduotuvėse taikomas kainas su konkuruojančių tinklų mažesnio formato ar dydžio parduotuvėse nurodytomis kainomis, nebent vartotojai yra aiškiai pačiame reklaminiame skelbime informuojami, kad reklamuotojo tinklo didesnio formato ar dydžio parduotuvėse taikomos kainos buvo palygintos su konkuruojančių tinklų mažesnio formato ar dydžio parduotuvėse nurodytomis kainomis.

Siekdamas įvertinti tokios reklamos leistinumą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar pagrindinėje byloje, remiantis nagrinėjamo atvejo aplinkybėmis, joje nagrinėjama reklama neatitinka objektyvaus palyginimo reikalavimo ir (arba) yra klaidinanti, viena vertus, atsižvelgdamas į tai, kaip pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus vidutinis vartotojas suvokia atitinkamas prekes, ir, kita vertus, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta minėtoje reklamoje, ypač dėl reklamuotojo tinklo ir konkuruojančių tinklų parduotuvių, kurių kainos buvo palygintos, ir apskritai į visus tos reklamos elementus.


(1)  OL C 27, 2016 1 25.