30.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 30/9


2016 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social no33 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(Byla C-395/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Direktyva 2000/78/EB - Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje - 1–3 straipsniai - Diskriminacijos dėl negalios draudimas - „Negalios“ buvimas - Sąvoka „ilgalaikiai fiziniai, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimai“ - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 3, 15, 21, 30, 31, 34 ir 35 straipsniai - Darbuotojo, kuris yra laikinai, nors ir neapibrėžtą laikotarpį, nedarbingas, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę, atleidimas iš darbo))

(2017/C 030/08)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Mohamed Daouidi

Atsakovės: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

Rezoliucinė dalis

2000 m. lapkričio d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, reikia aiškinti taip:

tai, jog, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę, atitinkamas asmuo tapo laikinai, nors ir neapibrėžtą laikotarpį, nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, savaime nereiškia, kad šio asmens darbingumo apribojimas gali būti laikomas „ilgalaikiu“ atsižvelgiant į šioje direktyvoje, siejamoje su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kuri Europos bendrijos vardu patvirtinta 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimu 2010/48/EB, numatytą „negalios“ sąvoką,

veiksniai, leidžiantys nustatyti, ar apribojimas yra „ilgalaikis“, visų pirma apima aplinkybę, kad tariamai diskriminuojamo fakto momentu negalima numatyti, kad atitinkamo asmens nedarbingumas greitu laiku išnyks, arba aplinkybę, kad kol toks asmuo pasveiks, toks nedarbingumas gali gerokai užsitęsti, ir

vertindamas tokį „ilgalaikį“ pobūdį, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo remtis visa turima objektyvia informacija, ypač dokumentais ir sertifikatais, susijusiais su tokio asmens būkle, parengtais remiantis naujausiomis žiniomis ir naujausiais medicininiais ir moksliniais duomenimis.


(1)  OL C 354, 2015 10 26.