28.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/3


2016 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

(Byla C-318/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Viešojo darbų pirkimo sutartys - Direktyva 2004/18/EB - 7 straipsnio c punktas - Viešojo pirkimo sutarčių vertės ribos - Nepasiekta riba - Neįprastai mažos kainos pasiūlymai - Automatiškas pašalinimas - Perkančiosios organizacijos teisė - Perkančiosios organizacijos pareigos, kylančios iš įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas ir bendrojo diskriminacijos draudimo - Aiškų tarptautinį susidomėjimą galintys kelti pirkimai))

(2016/C 441/03)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Tecnoedi Costruzioni Srl

Atsakovė: Comune di Fossano

Rezoliucinė dalis

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Pjemonto regiono administracinis teismas, Italija) 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra nepriimtinas.


(1)  OL C 311, 2015 9 21.