1.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 431/35


2014 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje EAB/Komisija

(Byla T-685/14)

(2014/C 431/58)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos aplinkos biuras (EAB) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatės S. Podskalská

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimą Ares (2014) 2317513, kuriuo ieškovo prašymas atlikti 2014 m. kovo 31 d. Komisijos sprendimo 2014/2002 galutinis dėl Bulgarijos Respublikos pranešimo apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 32 straipsnyje nurodytą pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą vidaus peržiūrą pripažįstamas nepriimtinu,

panaikinti 2014 m. kovo 31 d. Komisijos sprendimą C 2014/2002 galutinis dėl Bulgarijos Respublikos pranešimo apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 32 straipsnyje nurodytą pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą.

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad 2014 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimu Ares (2014) 2317513 pažeidžiamas Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnis, Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 2 straipsnio 1 dalies g punktas ir 10 straipsnis ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – JTEEK konvencija) kartu su 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu dėl JTEEK konvencijos sudarymo Europos Bendrijos vardu (2005/370/EB).

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad 2014 m. kovo 31 d. Komisijos sprendimu C 2014/2002 galutinis pažeidžiamas Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnis, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų, 2012 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/115/ES, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su Direktyvoje 2010/75/ES nurodytais pereinamojo laikotarpio nacionaliniais planais, JTEEK konvencija kartu su 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu (2005/370/EB) dėl JTEEK konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu, ir Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo ir 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje.