4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/37


2014 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych/Taryba

(Byla T-346/14)

2014/C 253/52

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas QC T. Beazley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, p. 26), iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimu 2014/216/BUSP (OL L 111, p. 91), ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 (OL L 66, p. 1) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (ES) 381/2014 (OL L 111, p. 33), tiek, kiek jie taikomi ieškovui ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis pagrindas susijęs su tuo, kad Europos Sąjungos Tarybos (toliau – Taryba) priimti sprendimas ir reglamentas teisiniu požiūriu nebuvo tinkamai pagrįsti. Šiam pagrindui paremti pateikti tokie argumentai: a) sprendimas neatitinka sąlygų, dėl kurių Taryba galėtų remtis ESS 29 straipsniu, t. y., be kita ko, kad i) Taryba aiškiai nurodė tikslus (stiprinti Ukrainoje teisinę valstybę ir žmogaus teisių laikymąsi), kurių ji negalėjo nurodyti, nes vėliau suformulavo pagrindus (susijusius su Ukrainos valstybinių lėšų pasisavinimu ir jų neteisėtu pervedimu už Ukrainos ribų, ką ieškovas ginčija), kurie nesuderinami arba neatitinka patvirtintų arba visų susijusių ESS 21 straipsnio tikslų. ii) Sprendimas ir reglamentas prieštarauja kitiems atitinkamiems tikslams, apibrėžtiems 21 straipsnyje, nes jais „nestiprinama ir nepalaikoma demokratija <...> [bei] tarptautinės teisės principai“, kadangi klaidingai tvirtinama, jog ieškovas, kuris yra teisėtas demokratiniu būdu išrinktas Ukrainos prezidentas, yra „buvęs prezidentas“, taip pažeidžiant Ukrainos teisę ir tarptautinę teisę, ir palaikomas „prezidentas ir vyriausybė par intérim“, kurie nebuvo išrinkti teisėtai ir demokratiškai, ir kurie šią valdžią įgijo neteisėtai, pažeisdami teisinės valstybės, demokratijos ir tarptautinės teisės principus. b) Sąlygos remtis SESV 215 straipsniu nebuvo įvykdytos, nes nebuvo jokio galiojančio sprendimo pagal ESS V antraštinės dalies 2 skyrių. c) Nėra pakankamo ryšio, kad būtų galima remtis SESV 215 straipsniu ieškovo atžvilgiu.

2.

Antrasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba viršijo įgaliojimus. Realus Tarybos tikslas, siekiant įgyvendinti sprendimą (ir reglamentą) iš esmės buvo bandymas įtvirtinti Ukrainoje vadinamąją „pereinamąją tvarką“, kad būtų sukurti kuo glaudesni Ukrainos santykiai su Europos Sąjunga (tokiems glaudiems santykiams nepritarė demokratiškai išrinktas prezidentas ir vyriausybė), o ne įgyvendinti sprendime ir reglamente nurodytus tikslus.

3.

Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nemotyvavo ginčijamų sprendimo ir reglamento. Motyvai, dėl kurių ieškovas buvo nurodytas sprendime ir reglamente, yra (klaidingi) formalūs, netinkami ir nekonkretūs.

4.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su tuo, jog ieškovas neatitiko kriterijų, kad atitinkamu laikotarpiu jį būtų galima nurodyti sprendime ir reglamente. Be to, Taryba nepateikė reikiamos informacijos, tačiau tuo metu, kai ieškovas buvo nurodytas a) jokia teisminė institucija ar kitoks kompetentingas organas jo nebuvo pripažinęs atsakingu už valstybės lėšų pasisavinimą ar neteisėtą jų pervedimą ir b) tuo metu, kai ieškovas buvo nurodytas, Ukrainoje jam nebuvo iškelta baudžiamoji byla siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

5.

Penktasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba padarė aiškią vertinimo klaidą nurodydama ieškovą ginčijamose priemonėse. Be to, Taryba bet kuriuo atveju neturėjo jokių „konkrečių“ įrodymų, kurie patvirtintų ieškovo atžvilgiu pateiktų tvirtinimų „materialinį tikslumą“; be to, ji klaidingai rėmėsi tvirtinimais apie neteisėtą „pareinamąją tvarką“, kuria buvo siekiama užimti valdžią ir ji buvo aiškiai suinteresuota pateikti tokius tvirtinimus netinkamais tikslais.

6.

Šeštasis pagrindas susiję su tuo, kad buvo pažeista ieškovo teisė į gynybą ir (arba), kad buvo atsisakyta suteikti jam veiksmingą teisminę apsaugą. Be to, Taryba nepateikė ieškovui jokių pagrįstų motyvų, įskaitant jam nepalankius įrodymus, tiksliai nenurodė ir nepaaiškino aplinkybių, galinčių pateisinti lėšų įšaldymą, ir ieškovas buvo priverstas pateikti šį ieškinį per labai trumpą laiką.

7.

Septintasis pagrindas susijęs su tuo, kad buvo pažeistos ieškovo teisės į nuosavybę pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 1 dalį, nes ribojančios priemonės yra nepateisinamas ir neproporcingas šių teisių ribojimas.