25.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/46


2015 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NICO/Taryba

(Byla T-371/14) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui - Lėšų įšaldymas - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida))

(2016/C 027/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Piuli, Šveicarija), atstovaujama solisitoriaus J. Grayston, advokatų P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta ir N. Pilkington

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bishop ir I. Rodios

Dalykas

Prašymas panaikinti 2014 m. kovo 14 d. rašte suformuluotą Tarybos sprendimą palikti ieškovės pavadinimą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašuose, pateiktuose 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39), iš dalies pakeisto 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimu 2012/635/BUSP (OL L 282, p. 58), II priede ir 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, p. 1), įgyvendinto 2012 m. spalio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 945/2012 (OL L 282, p. 16), IX priede.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 261, 2014 8 11.