8.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 439/16


2014 m. rugpjūčio 28 d. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Byla C-409/14)

(2014/C 439/24)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Komisijos reglamento (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) <…>, 24 skirsnio „Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai“ 2401 10 35 KN subpozicijoje nurodytas muitinės prižiūrimų prekių aprašymas „Tabaco light air-cured“ aiškintinas kaip reiškiantis tik air-cured tabaką, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos ir

kurio sudėtyje yra nesmulkintų tabako augalo lapų,

jo lapai nėra supjaustyti, suspausti į briketus ar kitaip susmulkinti;

kuris negali būti apdorojamas jokiu kitu būdu (pavyzdžiui, nugnybiant lapų kotelius, supjaustant lapus ar juos suspaudžiant), išskyrus džiovinimą air-cured, suprantamą kaip vienas iš [2401 10] 35 KN pozicijoje nurodyto air-cured tabako, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos, „apdorojimo“ būdų;

kuris netinkamas rūkyti?

2.

Ar Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, 4 straipsnio 6 punkte įtvirtinta sąvoka „sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra ar priemonė“ aiškintina kaip apimanti ir tokias laikinose saugojimo vietose arba muitinės sandėlyje muitinės prižiūrimas prekes (akcizais apmokestinamas prekes), kurioms taikoma išorinio tranzito procedūra ir kurių lydimuosiuose dokumentuose neteisingai nurodyta subpozicija (2403 10 9000 KN vietoj 2401 10 35 KN[sic]), nors susijęs skirsnis (tabakui taikytinas 24 skirsnis) ir visi kiti šių dokumentų duomenys (konteinerio numeris, kiekis, grynasis svoris) nurodyti teisingai, o antspaudai nepažeisti?

(Kitaip tariant, reikia išsiaiškinti, ar tam tikrai prekei gali būti taikoma sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra ar priemonė, jeigu jos lydimuosiuose dokumentuose Bendrojo muitų tarifo skirsnis nurodytas teisingai, o subpozicija – ne?)

3.

Ar Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB (2), 2 straipsnio b punkte esanti sąvoka „importas“ ir tos pačios direktyvos 4 straipsnio 8 punkte įtvirtinta sąvoka „akcizais apmokestinamų prekių importas“ aiškintinos kaip apimančios ir tokį atvejį, kai tikrosios prekės, kuriai taikytina išorinio tranzito procedūra, subpozicija skiriasi nuo nurodytosios jos lydimuosiuose dokumentuose, nors, nepaisant šio skirtumo, aprašymo skirsnis (nagrinėjamu atveju – tabakui taikytinas 24 skirsnis), tikrosios prekės kiekis ar grynasis svoris atitinka lydimuosiuose dokumentuose nurodytus duomenis?

4.

Ar aplinkybė, kad prekės, kuriai taikoma sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra, lydimuosiuose dokumentuose nurodytas neteisingas KN pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto Reglamentu (EB) Nr. 861/2010, I priedą, gali būti laikoma Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, 38 straipsnyje nurodytu „pažeidimu“?


(1)  OL L 284, 2010 10 29, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).