24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 194/17


2014 m. balandžio 14 d.Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EasyPay AD, Finance Engineering AD/Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Byla C-185/14)

2014/C 194/21

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorės: EasyPay AD, Finance Engineering AD

Kitos kasacinio proceso šalys: Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tokia pašto paslauga, kaip antai pašto perlaidos, kai siuntėjas (šiuo atveju valstybė) perveda pinigų sumas gavėjams – asmenims, kuriems priklauso socialinės išmokos, nepatenka į Direktyvos 97/67 (1) su pakeitimais, padarytais direktyvomis 2002/39 (2) ir 2008/6 (3), taikymo sritį ir dėl to jai taikomos SESV 106 ir 107 straipsnių nuostatos?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar SESV 106 ir 107 straipsniai aiškintini taip, kad jais neleidžiami laisvos konkurencijos ribojimai teikiant tokias kaip aptariamoji pašto paslaugas, kai tai grindžiama privalomaisiais reikalavimais, susijusiais su piliečių konstitucinės teisės užtikrinimu ir valstybės socialine politika ir kai tokia paslauga pagal savo pobūdį taip pat gali būti laikoma bendros ekonominės svarbos paslauga su sąlyga, kad paslaugos teikėjo gaunamas atlygis yra kompensacija, neviršijanti 2011 m. gruodžio 20 d. Europos Komisijos sprendimo C(2011) 9380 2 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sumos?


(1)  1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, 1998, p. 14; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 3 t., p. 71).

(2)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/39/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų rinkos tolesnio atvėrimo konkurencijai (OL L 176, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 4 t., p. 316).

(3)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/6/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo (OL L 52. p. 3)