24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 194/15


2014 m. balandžio 4 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A ir kt./Minister van Buitenlandse Zaken

(Byla C-158/14)

2014/C 194/19

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: A, B, C, D

Kita apeliacinio proceso šalis: Minister van Buitenlandse Zaken

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar šiame procese apeliantų jų pačių vardu pagal SESV 263 straipsnį Bendrajame Teisme pareikšti ieškiniai dėl Įgyvendinimo reglamento Nr. 610/2010 (1) panaikinimo tiek, kiek juo LTTE įtraukta į sąrašą pagal Reglamento Nr. 2580/2001 (2) 2 straipsnio 3 dalį, būtų be jokių abejonių priimtini atsižvelgiant, be kita ko, į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (3) 47 straipsnį?

2

a.

Ar ginkluotų pajėgų veikla ginkluotų konfliktų, kaip jie suprantami pagal tarptautinę humanitarinę teisę, metu, atsižvelgiant ir į Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR (4) 11 konstatuojamąją dalį, gali būti teroristiniai nusikaltimai, kaip jie suprantami pagal šį pamatinį sprendimą?

b.

Jeigu į 2a klausimą bus atsakyta teigiamai: ar ginkluotų pajėgų veikla ginkluotų konfliktų, kaip jie suprantami pagal tarptautinę humanitarinę teisę, metu gali būti teroro aktai, kaip jie suprantami pagal Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (5) ir Reglamentą Nr. 2580/2001?

3.

Ar veiksmai, kuriais grindžiamas Įgyvendinimo reglamentas Nr. 610/2010 tiek, kiek juo LTTE buvo įtraukta į sąrašą pagal Reglamento Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalį, yra ginkluotųjų pajėgų veikla ginkluotų konfliktų, kaip jie suprantami tarptautinėje humanitarinėje teisėje, metu?

4.

Ar – atsižvelgiant į atsakymus į 1, 2a, 2b ir 3 klausimus – negalioja Įgyvendinimo reglamentas Nr. 610/2010 tiek, kiek juo LTTE buvo įtraukta į šį sąrašą pagal Reglamento Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalį?

5.

Jeigu į 4 klausimą bus atsakyta teigiamai: ar tokiu atveju negaliojimas taikomas ir ankstesniems bei vėlesniems Tarybos sprendimams atnaujinti sąrašą pagal Reglamento Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalį tiek, kiek jais LTTE buvo įtraukta į šį sąrašą?


(1)  2010 m. liepos 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 610/2010, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1285/2009 (OL L 178, p. 1).

(2)  2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (OL L 344, p. 70; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 18 sk., 1 t., p. 207).

(3)  OL C 364, 2000, p. 1.

(4)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, p. 3).

(5)  2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, p. 93; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 18 sk., 1 t., p. 217).