24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 194/13


2014 m. balandžio 1 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AEEG/Antonella Bertazzi ir kt.

(Byla C-152/14)

2014/C 194/16

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Atsakovai: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tokioje situacijoje, kai tiek pagal terminuotas, tiek pagal neterminuotas sutartis dirbančių darbuotojų pareigos nekinta ir yra visiškai vienodos, gali būti laikoma, kad Direktyvos 1999/70/EB (1) 4 punkto 4 dalį atitinka nacionalinė nuostata (2008 m. Įstatyminio dekreto Nr. 112 75 straipsnio 2 dalis), pagal kurią visiškai neatsižvelgiama į pagal terminuotas darbo sutartis nepriklausomose viešojo administravimo įstaigose dirbusių tarnautojų įgytą tarnybos stažą, išimties tvarka stabilizuojant atitinkamų darbuotojų darbo santykius po to, kai jie išlaiko atrankos egzaminus, visiškai nepanašius į griežtesnį viešąjį konkursą rengiant egzaminus, kuriuos išlaikė kiti tarnautojai, tačiau, kadangi jie numatyti teisės aktuose, atitinkančius Italijos Konstitucijos 97 straipsnio 3 dalį, nes rengiant juos tikrinamas tinkamumas vykdyti atitinkamas pareigas?

2.

a)

Jeigu minėta teisės norma būtų pripažinta nesuderinama su Bendrijos teisės principais: ar, kalbant apie aptariamus darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį, galima nustatyti objektyvias priežastis, kurios pateisintų nukrypimą nuo vienodo požiūrio, kuris minėtiems darbuotojams turėtų būti užtikrintas pagal neterminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų atžvilgiu „socialinės politikos tikslais“, ir kurios išplaukia iš reikalavimo vengti „lygiagretaus“ darbuotojų, kurių darbo santykiai stabilizuojami, įdarbinimo palyginti su darbuotojais, jau priimtais į nuolatinę tarnybą per viešosios tarnybos konkursą laikantis bendrojo reikalavimo (įtvirtinto minėto Konstitucijos 97 straipsnio 3 dalyje – išskyrus teisės aktuose numatytą išimtį, kaip antai aptariamą šiuo atveju, pagal kurią reikia praeiti paprasčiausią atrankos procedūrą) ir ar minėtos priežastys, atsižvelgiant į 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo nutarties 47 punktą, gali būti laikomos proporcingomis, jeigu laikiniesiems tarnautojams, kurių darbo santykiai stabilizuojami, skiriama asmeninė nekumuliuojama ir neperskaičiuojama išmoka ir nukrypstama nuo įprastos pasiekto darbo užmokesčio lygio didėjimo ir dalyvavimo atrankoje į aukštesnes pareigas tvarkos?

b)

ir, atvirkščiai, ar tuo atveju, jeigu būtų patvirtintas tinkamumas vykdyti nustatytas pareigas, ar periodiniai tinkamo tokių pareigų vykdymo vertinimai, siekiant skirti aukštesnį darbo užmokestį ir priskirti prie aukštesnio lygio pareigų, ir galimybė vėliau dalyvauti konkurse į kitas pareigas gali būti laikomos tinkamomis užtikrinti lygiavertę darbuotojų, kurių darbo santykiai stabilizuojami, ir tarnautojų, įdarbintų laimėjus viešąjį konkursą, padėtį, nesant būtinybės neatsižvelgti į pirmųjų įgytą darbo stažą ir darbo užmokesčio lygį (tačiau nesant jokios akivaizdžios naudos antrųjų atžvilgiu pagal AEEG nustatytą anksčiau aprašytą paaukštinimo sistemą), o tai reikštų, kad šiuo atveju nebūtų objektyvių priežasčių, dėl kurių, laikantis objektyvumo ir skaidrumo reikalavimų, būtų galima nukrypti nuo Direktyvos 1999/70/EB, kuri turėtų būti taikoma nagrinėjamoms darbo sąlygoms, atsižvelgiant į konkretų atvejį?

3.

Bet kuriuo atveju, ar, kaip matyti iš 2013 m. kovo 7 d. nutarties 47 ir 54 punktų, ar būtina pripažinti, kad visiškas neatsižvelgimas į įgytą darbo stažą yra neproporcingas ir diskriminacinis (ir todėl nebetaikyti atitinkamų nacionalinės teisės normų), nepanaikinant nustatytų reikalavimų apsaugoti konkursą laimėjusių asmenų padėtį ir paliekant administracijai diskreciją, remiantis atsargiu vertinimu, imtis reikiamų priemonių (tai galėtų būti „premijos“ arba minėtiems konkursų laimėtojams suteikta pirmumo teisė dalyvauti atrankoje į aukštesnes pareigas, arba kitokios priemonės, kurios patenka į nacionalinių valdžios institucijų diskreciją organizuoti viešojo administravimo įstaigas)?


(1)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).