22.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 85/16


2014 m. sausio 7 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH prieš Hauptzollamt Osnabrück

(Byla C-5/14)

2014/C 85/29

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Osnabrück

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 267 straipsnio antrą sakinį, siejant jį su pirmo sakinio b punktu, valstybės narės teismas turi teisę prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimti prejudicinį sprendimą dėl su nacionalinio įstatymo teisėtumu susijusių klausimų ir išaiškinti Sąjungos teisę taip pat ir tuo atveju, jei teismas ne tik turi abejonių dėl įstatymo atitikties Sąjungos teisei, bet ir yra įsitikinęs, kad nacionalinis įstatymas prieštarauja nacionalinei Konstitucijai, ir todėl lygiagrečiai nagrinėjamoje byloje jau yra kreipęsis į Konstitucinį Teismą, kuris pagal nacionalinius teisės aktus vienintelis turi kompetenciją priimti sprendimą dėl įstatymų atitikties Konstitucijai, tačiau Konstitucinio Teismo sprendimas dar nėra priimtas?

Jei į pirmąjį klausimą bus atsakyta teigiamai:

2.

Ar nacionalinio mokesčio, kuriuo apmokestinamas komercinei elektros energijos gamybai naudojamas branduolinis kuras, įvedimas prieštarauja Sąjungos Direktyvoms 2008/118/EB (1) ir 2003/96/EB (2), priimtoms siekiant suderinti energetikos produktų ir elektros energijos akcizus? Ar yra svarbi tikimybė, kad nacionalinis mokestis, padidinus elektros energijos kainą, gali būti perkeltas vartotojams, ir, jei taip, ką reikėtų laikyti perkėlimu?

3.

Ar savo atsisakymą mokėti mokestį, kurį valstybė narė, siekdama gauti pajamų, nustato komercinei elektros energijos gamybai naudojamam branduoliniam kurui, įmonė gali argumentuoti tuo, kad renkamas mokestis yra Sąjungos teisę pažeidžianti pagalba, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnį?

Jei į pirmiau pateiktą klausimą bus atsakyta teigiamai:

Ar Vokietijoje galiojantis Branduolinio kuro mokesčio įstatymas (Kernbrennstoffsteuergesetz), pagal kurį mokestis pajamų gavimo tikslais renkamas tik iš tokių įmonių, kurios branduolinį kurą naudoja komercinei elektros energijos gamybai, yra valstybės pagalba, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnį? Į kokias aplinkybes reikia atsižvelgti vertinant, ar kitų įmonių, iš kurių mokesčiai renkami ne tokiu pat būdu, faktinė ir teisinė situacija yra panaši?

4.

Ar Vokietijoje taikomas branduolinio kuro mokestis prieštarauja Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties (EAEBS) nuostatoms?


(1)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009, p. 12).

(2)  2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 405)