7.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 294/6


2015 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Prancūzijos Respublika

(Byla C-63/14) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Valstybės pagalba - Neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka pagalba - Pareiga susigrąžinti - Absoliutus negalėjimas - Kompensacijos už pagrindinių paslaugų atžvilgiu papildomas paslaugas))

(2015/C 294/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Stromsky

Atsakovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam ir J. Bousin

Rezoliucinė dalis

1.

Prancūzijos Respublika, per nustatytus terminus nesiėmusi visų būtinų priemonių, kad iš Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA susigrąžintų valstybės pagalbą, 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimo 2013/435/ES dėl valstybės pagalbos SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN), kurią Prancūzija suteikė Société Nationale Maritime Corse Méditerranée ir Compagnie Méridionale de Navigation, 2 straipsnio 1 dalyje pripažintą neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, per nustatytus terminus nepanaikinusi visų minėtoje 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagalbos mokėjimų ir per nustatytą terminą nepranešusi Europos Komisijai apie priemones, kurių imtasi siekiant įvykdyti šį sprendimą, neįvykdė įsipareigojimų, tenkančių jai pagal SESV 288 straipsnio ketvirtą pastraipą ir minėto sprendimo 3–5 straipsnius.

2.

Priteisti iš Prancūzijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.