7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 359/5


2013 m. spalio 7 d.Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „Fast Bunkering Klaipėda“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Byla C-526/13)

2013/C 359/07

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: UAB „Fast Bunkering Klaipėda“

Atsakovė: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos (1) 148 straipsnio a punkto nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad šio punkto nuostatos dėl neapmokestinimo PVM yra taikomos ne tik tiekimams laivo, naudojamo navigacijoje atviroje jūroje, valdytojui, kuris sunaudoja šias prekes kaip laivo atsargas, bet ir tiekimams ne laivo valdytojui, t. y. neatsiskleidusiems tarpininkams, kai tiekimo momentu iš anksto žinoma ir tinkamai nustatyta galutinė prekių paskirtis, ir mokesčių administratoriui pagal teisės aktų reikalavimus pateikiami tai patvirtinantys įrodymai?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1)