23.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 65/14


2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

(Byla C-568/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Viešieji paslaugų pirkimai - Direktyva 92/50/EEB - 1 straipsnio c punktas ir 37 straipsnis - Direktyva 2004/18/EB - 1 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa ir 55 straipsnis - Sąvokos „paslaugų teikėjas“ ir „ūkio subjektas“ - Valstybinės universitetinės gydymo įstaigos - Juridinio asmens statusą turinti įstaiga, veikianti kaip savarankiškas, nepriklausomą organizacinę struktūrą turintis ūkio subjektas - Veikla, kurios pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas - Steigimo dokumentuose nurodyta paskirtis teikti sveikatos priežiūros paslaugas - Galimybė teikti rinkoje analogiškas paslaugas - Leidimas dalyvauti viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje))

(2015/C 065/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Atsakovė: Data Medical Service srl

Rezoliucinė dalis

1.

1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio c punktu draudžiamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias tokioms valstybinėms gydymo įstaigoms, kaip aptariamoji pagrindinėje byloje, neleidžiama dalyvauti viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūrose dėl to, kad jos yra valstybiniai ūkio subjektai, jeigu šioms įstaigoms leidžiama veikti rinkoje pagal jų steigimo dokumentuose ir įstatuose numatytus tikslus.

2.

Direktyvos 92/50 nuostatos, ypač bendrieji laisvos konkurencijos, nediskriminavimo ir proporcingumo principai, kuriais grindžiama ši direktyva, turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, kuriomis tokiai valstybinei gydymo įstaigai, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, dalyvaujančiai viešojo pirkimo konkurse, leidžiama pateikti pasiūlymą, su kuriuo konkuruoti neįmanoma dėl jos gaunamo valstybinio finansavimo. Vis dėlto pagal šios direktyvos 37 punktą tikrindama, ar pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, ir atsižvelgdama į galimybę atmesti tokį pasiūlymą perkančioji organizacija gali ir tam tikromis aplinkybėmis privalo įvertinti tai, kad tokia įstaiga gauna valstybinį finansavimą.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.