26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/16


2012 m. spalio 5 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje H.J. Kooistra prieš Burgemeester van Skarsterlân

(Byla C-447/12)

2013/C 26/29

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: H. J. Kooistra

Atsakovas: Burgemeester van Skarsterlân

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, 1 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad šis reglamentas netaikomas valstybių narių savo piliečiams išduotoms tapatybės kortelėms, kaip antai Nyderlandų asmens tapatybės kortelėms, neatsižvelgiant į jų galiojimo laiką ir galimybę naudoti kaip kelionės dokumentą?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų toks, kad 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeistas 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1) taikomas tapatybės kortelėms, kaip antai Nyderlandų asmens tapatybės kortelėms, atsižvelgiant į galimybes jas naudoti kaip kelionės dokumentą, ar šio reglamento 1 straipsnio 2 dalis galioja atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų toks, kad 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja, ar šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 95/46 (1) 7 straipsnio f punktą, skaitomą kartu su šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktu, reikia aiškinti taip, kad valstybės narės, įgyvendindamos šį reglamentą, turi įstatymu užtikrinti, kad pagal šį reglamentą renkami ir saugomi biometriniai duomenys negali būti renkami, tvarkomi ir naudojami kitiems tikslams nei dokumento išdavimui?


(1)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).