Byla C-147/12

ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

prieš

Frank Koot ir Evergreen Investments BV

(Hovrätten för Nedre Norrland prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Kompetentingas teismas — Speciali jurisdikcija „byloje dėl sutarties“ ir „byloje dėl civilinės teisės pažeidimų, delikto arba kvazidelikto“

Santrauka – 2013 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas

 1. Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas — Reglamentas Nr. 44/2001 — Taikymo sritis — Sritys, kuriose reglamentas netaikomas — Bankrotas, nemokių bendrovių arba kitų juridinių asmenų likvidavimo procesai, teisminės priemonės, kompromisiniai susitarimai ir panašios bylos — Sąvoka — Akcinės bendrovės kreditoriaus pareikštas ieškinys, kuriuo siekiama, kad būtų pripažinta jos valdybos nario ir akcininko atsakomybė už bendrovės skolas — Netaikymas — Reglamento taikymas

  (Tarybos reglamento Nr. 44/2001 1 straipsnio 2 dalies b punktas)

 2. Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas — Reglamentas Nr. 44/2001 — Šio reglamento nuostatos, kvalifikuojamos lygiavertėmis Briuselio konvencijos nuostatoms — Šių nuostatų aiškinimas, atitinkantis Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su konvencija

  (1968 m. rugsėjo 27 d. konvencija; Tarybos reglamentas Nr. 44/2001)

 3. Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas — Reglamentas Nr. 44/2001 — Specialioji jurisdikcija — Jurisdikcija byloje dėl sutarties ir byloje dėl civilinės teisės pažeidimų, delikto arba kvazidelikto — Sąvokos

  (Tarybos reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 1 punkto a papunktis ir 3 punktas)

 4. Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas — Reglamentas Nr. 44/2001 — Specialioji jurisdikcija — Jurisdikcija delikto arba kvazidelikto bylose — Sąvoka — Akcinės bendrovės kreditoriaus pareikštas ieškinys, kuriuo siekiama, kad būtų pripažinta jos valdybos nario ir akcininko atsakomybė už bendrovės skolas — Įtraukimas — Skolinio reikalavimo perleidimas — Poveikio nebuvimas

  (Tarybos reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 3 punktas)

 5. Prejudiciniai klausimai — Teisingumo Teismo jurisdikcija — Ribos — Klausimas, pateiktas tokiomis aplinkybėmis, kurioms esant negalimas naudingas atsakymas — Klausimai, pateikti nepakankamai patikslinus faktines aplinkybes — Nepriimtinumas

  (SESV 267 straipsnis)

 6. Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas — Reglamentas Nr. 44/2001 — Specialioji jurisdikcija — Jurisdikcija delikto arba kvazidelikto bylose — Vieta, kur įvyko žalą sukėlęs įvykis — Sąvoka — Vieta, su kuria sietina bendrovės vykdoma veikla ir su ja susijusi finansinė situacija

  (Tarybos reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 3 punktas)

 1.  Žr. sprendimo tekstą.

  (žr. 24–26 punktus)

 2.  Žr. sprendimo tekstą.

  (žr. 28, 29 punktus)

 3.  Sąvoka „byla dėl civilinės teisės pažeidimų, delikto arba kvazidelikto“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 punktą, taikoma visiems ieškiniams, kuriais siekiama nustatyti atsakovo atsakomybę ir kurie nėra susiję su „byla dėl sutarties“, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 punkto a papunktį.

  Šiuo aspektu reikia pažymėti, pirma, kad sąvoka „byla dėl sutarties“, kaip ji suprantama pagal minėto reglamento 5 straipsnio 1 punkto a papunktį, neturėtų būti suprantama kaip apimanti situaciją, kai nėra jokio vienos šalies laisvai prisiimto įsipareigojimo kitos šalies atžvilgiu. Todėl specialiosios jurisdikcijos taisyklės, minėto 5 straipsnio 1 punkto a papunktyje numatytos byloms dėl sutarčių, taikymas suponuoja, kad yra nustatyta laisvai prisiimta vieno asmens teisinė prievolė kito asmens atžvilgiu, kuria grindžiamas ieškovo ieškinys. Antra, į deliktinę ar kvazideliktinę atsakomybę galima atsižvelgti tik su sąlyga, kad galima nustatyti priežastinį žalos ir aplinkybės, dėl kurios atsirado ši žala, ryšį.

  (žr. 32–34 punktus)

 4.  Sąvoka „byla dėl civilinės teisės pažeidimų, delikto arba kvazidelikto“, įtvirtinta Reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 punkte, turi būti suprantama taip, kad ji apima akcinės bendrovės kreditoriaus pareikštus ieškinius, kuriais siekiama, kad būtų pripažinta, pirma, jos valdybos nario ir, antra, jos akcininko atsakomybė už bendrovės skolas, atsižvelgiant į tai, kad jie leido minėtai bendrovei toliau tęsti veiklą, nors ji neturėjo pakankamai kapitalo ir privalėjo būti likviduota.

  Šiuo aspektu negalima pritarti aiškinimui, kad tokių ieškinių kvalifikavimas turi būti grindžiamas bendrovės skolų kvalifikavimu kaip susijusių su byla dėl sutarties ir byla dėl civilinės teisės pažeidimo, delikto ar kvazidelikto. Iš tiesų, toks aiškinimas lemtų kelių teismų jurisdikciją nagrinėti ieškinius, kuriais ginčijamas tas pats atitinkamos bendrovės administratoriaus ar akcininko neteisėtas elgesys, atsižvelgiant į šios bendrovės skirtingų skolų, kurios gali būti tokių ieškinių dalykas, pobūdį. Esant tokiai situacijai, specialiosios jurisdikcijos taisyklių, nustatytų Reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 1 ir 3 punktuose ir grindžiamų ypač glaudžiu ryšiu tarp sutarties ar vietos, kurioje buvo padaryta žala, ir bylą nagrinėjančio teismo, glaudaus ryšio tikslas prieštarauja tam, kad kompetentingo teismo nustatymas gali priklausyti nuo atitinkamos bendrovės skolų pobūdžio.

  Esant tokioms sąlygoms, aplinkybė, jog nagrinėjama reikalavimo teisė pradinio kreditoriaus buvo perduota kitam asmeniui, neturi reikšmės nustatant kompetentingą teismą pagal nagrinėjamo reglamento 5 straipsnio 3 punktą.

  (žr. 38, 41, 42, 59 punktus ir rezoliucinės dalies 1, 3 punktus)

 5.  Žr. sprendimo tekstą.

  (žr. 44–47 punktus)

 6.  Sąvoka „vietos, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis ar jis gali įvykti“, įtvirtinta Reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 punkte, turi būti aiškinama taip, kad tiek, kiek tai susiję su prašymais pripažinti akcinės bendrovės valdybos narį ir akcininką atsakingais už minėtos bendrovės skolas, ši vieta yra vieta, su kuria sietina minėtos bendrovės vykdoma veikla ir su ja susijusi finansinė situacija.

  Iš tiesų, kalbant apie ieškinius, pareikštus bendrovės kreditorių šios bendrovės administratoriui ir pagrindiniam akcininkui, motyvuojant tuo, kad jie nevykdė savo teisės aktais nustatytų pareigų minėtos bendrovės atžvilgiu, vieta, kur atsirado žalą lėmusi aplinkybė, tiek ieškovams, tiek atsakovams turi būti ypač nuspėjama. Taip pat, esant šioms aplinkybėms, dėl tinkamo teisingumo vykdymo ir naudingo proceso organizavimo priežasčių turi būti ypač glaudus ieškovų pareikštų ieškinių ir minėtos vietos ryšys.

  (žr. 52, 55 punktus ir rezoliucinės dalies 2, 3 punktus)