5.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 135/6


2014 m. kovo 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) O, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel prieš Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, B

(Byla C-456/12) (1)

((Direktyva 2004/38/EB - SESV 21 straipsnio 1 dalis - Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje - Teisę turintys asmenys - Trečiosios šalies piliečio, Sąjungos piliečio šeimos nario, teisė atvykti ir apsigyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis - Sąjungos piliečio grįžimas į šią valstybę narę po trumpų apsilankymų kitoje valstybėje narėje))

2014/C 135/06

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: O, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Atsakovai: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, B

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Raad van State (Pays-Bas) – SESV 20, 21, 45 ir 56 straipsnių bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46) 3 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio ir 7 straipsnio 1 ir 2 dalių išaiškinimas – Trečiosios šalies piliečių, Sąjungos piliečio šeimos narių, teisė atvykti ir gyventi šalyje – Sąjungos piliečio grįžimas į kilmės valstybę narę po to, kai jis pagyveno kitoje valstybėje narėje kaip Sąjungos pilietis pagal SESV 21 straipsnį ir kaip paslaugų gavėjas pagal SESV 56 straipsnį – Direktyvos taikymas pagal analogiją kaip bylose C-370/90 (Singh) ir C-291/05 (Eind).

Rezoliucinė dalis

SESV 21 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, kai Sąjungos pilietis faktiškai gyveno kitoje nei jo pilietybės valstybėje narėje pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas sąlygas ir jų laikydamasis, ir dėl to gyveno ar pradėjo gyventi šeimos gyvenimą su trečiosios šalies piliečiu, šios direktyvos nuostatos pagal analogiją taikomos, kai tas Sąjungos pilietis su atitinkamu savo šeimos nariu grįžta į savo kilmės valstybę. Išvestinės teisės gyventi šio Sąjungos piliečio kilmės valstybėje suteikimo trečiosios šalies piliečiui, Sąjungos piliečio šeimos nariui, sąlygos iš principo negali būti griežtesnės nei minėtoje direktyvoje numatytos išvestinės teisės gyventi šalyje suteikimo trečiosios šalies piliečiui, šeimos nariui Sąjungos piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti ir apsigyvenusio kitoje nei savo pilietybės valstybėje narėje, sąlygos.


(1)  OL C 26, 2013 1 26.