6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/16


2011 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

(Byla C-241/11)

2011/C 232/27

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama Z. Malůšková, N. Yerrell ir K. Ph. Wojcik

Atsakovė: Čekijos Respublika

Reikalavimai

Pripažinti, kad, nepriėmusi 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (1) įgyvendinančių įstatymų bei kitų teisės aktų ir todėl neįvykdžiusi įsipareigojimų pagal šios direktyvos 22 straipsnio 1 dalį, Čekijos Respublika nesiėmė priemonių įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08) ir todėl neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnį;

nurodyti Čekijos Respublikai įmokėti į Komisijos „Europos Sąjungos nuosavų išteklių“ sąskaitą

vienkartinę 5 644,80 euro sumą už kiekvieną uždelstą dieną priimti priemones, kurių reikia įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08), nuo šio sprendimo priėmimo dienos, t. y. 2010 m. sausio 14 d.,

iki sprendimo šioje byloje priėmimo dienos arba

iki dienos, kada Čekijos Respublika priims priemones, kurių reikia įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08), jeigu ši diena bus ankstesnė už sprendimo šioje byloje priėmimo dieną, ir

22 364,16 euro baudą už kiekvieną uždelstą dieną priimti priemones, kurių reikia įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08), nuo sprendimo šioje byloje priėmimo dienos iki dienos, kada Čekijos Respublika priims priemones, kurių reikia įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08), ir

priteisti iš Čekijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2010 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismas priėmė Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08) (2), kuriame nurodė, kad, „per nustatytą terminą nepriėmusi 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros 8, 9, 13, 15–18 straipsnius ir 20 straipsnio 2–4 dalis įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Čekijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 22 straipsnio 1 dalį“.

Čekijos Respublika Komisijai iki šiol nepranešė Direktyvos 2003/41/EB 8, 9, 13, 15-18 ir 20 straipsnio 2-4 dalis įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų priėmimą vykdant įsipareigojimus pagal šios direktyvos 22 straipsnio 1 dalį. Todėl Komisija mano, kad Čekijos Respublika nesiėmė priemonių, kurių iš jos reikalaujama Sprendimu C-343/08. Pagal SESV 260 straipsnio 2 dalį, jei Komisija mano, kad atitinkama valstybė narė nesiėmė būtinų priemonių įvykdyti Teismo sprendimą, tai ji gali kreiptis į Teismą ir kartu nurodyti iš tos valstybės narės pagal aplinkybes atitinkamai reikalaujamos sumokėti vienkartinės sumos arba baudos dydį. Taikydama Komisijos komunikate dėl EB sutarties 228 straipsnio įgyvendinimo (SEK (2005) 1658) numatytą metodą, Komisija tvirtina, kad Teisingumo Teismas turėtų priteisti ieškinio reikalavimuose nurodytą baudą ir vienkartinę sumą.


(1)  OL L 235, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 350.

(2)  Dar nepaskelbtas Rinkinyje.