26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/6


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Joan Cuadrench Moré prieš Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Byla C-139/11) (1)

(Oro transportas - Kompensacija ir pagalba keleiviams - Atsisakymas vežti, skrydžio atšaukimas arba atidėjimas/vėlavimas - Terminas ieškiniui pareikšti)

2013/C 26/10

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Joan Cuadrench Moré

Atsakovė: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Audiencia Provincial de Barcelona — 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10), 5 ir 6 straipsnių aiškinimas — Ieškinio senaties terminų nenumatymas — Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija), Bendrijos vardu patvirtintos 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu (OL L 194; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 491), 35 straipsnis — Taikytina teisė

Rezoliucinė dalis

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, aiškintinas taip, kad terminas ieškiniams dėl šio reglamento 5 ir 7 straipsniuose numatytos kompensacijos priteisimo reikšti nustatomas pagal kiekvienos valstybės narės normas, reglamentuojančias ieškinio senatį.


(1)  OL C 179, 2011 6 18.