25.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 260/21


2010 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje ELE.SI.A prieš Komisiją

(Byla T-312/10)

()

2010/C 260/29

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Gvidonija Montečelijus, Italija), atstovaujama S. Bariatti, P. Tomassi, P. Caprile

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

patvirtinti ir pripažinti, kad ELESIA tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus;

patvirtinti ir pripažinti, kad Komisija neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, už ELESIA atliktą veiklą nesumokėjusi sumos, kurią turėjo sumokėti, ir reikalaudama grąžinti pastarajai jau sumokėtą sumą;

atitinkamai įpareigoti Komisiją sumokėti 83 627,68 EUR su palūkanomis, t.y. padengti projekto tikslais ELESIA patirtas ir Komisijos dar nekompensuotas išlaidas;

atitinkamai panaikinti, atšaukti (taip pat atitinkamais užskaitymo pranešimais) arba bet kuriuo atveju pripažinti neteisėtomis debito avizas, kuriomis Komisija reikalauja, kad ELESIA grąžintų iš jos jau gautas sumas, o taip pat atitinkamai priteisti žalos atlyginimą;

bet kuriuo atveju priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Konsorciumas, kurį koordinuoja ieškinį šioje byloje pareiškusi bendrovė, sudarė su atsakove sutartį dėl projekto „I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety“, finansuojamo iš „Šeštajai bendrajai mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programai“ skirtų fondų, įgyvendinimo.

Nusprendusi, kad vykdant nagrinėjamą projektą padaryta rimtų pažeidimų, Europos Komisija nusprendė nutraukti sutartį.

Ieškovė mano, pirma, kad Komisijos elgesys visiškai pažeidžia atitinkamas sutarties nuostatas ir taikomus teisės principus, t. y. vienodo požiūrio, proporcingumo, gero administravimo principus, ir, antra, kad nors ji teisingai vykdė visus sutartinius įsipareigojimus beveik visą sutartyje numatytą 36 mėnesių laikotarpį, Komisija neketina pripažinti nė vienos privalomos sumokėti sumos, be to, remdamasi daugeliu aspektų neteisėtu auditu ir neatsižvelgdama į tai, kad ieškovė visiškai gera valia bendradarbiavo per visą sutartinių santykių laiką ir net jiems pasibaigus.

Grįsdama savo reikalavimus ieškovė konkrečiai tvirtina, kad ji nuolat teisingai vykdė sutartinius įsipareigojimus, o Komisija pažeidė Bendrųjų sutarties nuostatų II.1.11, II.16.1, II.16.2 ir II.29 straipsnius, o taip pat jos teisę į gynybą bei Reglamento Nr. 2185/96 (1) nuostatas.


(1)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 303)