9.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 274/23


2010 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje PPG ir SNF prieš ECHA

(Byla T-268/10)

()

2010/C 274/37

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Briuselis, Belgija) ir SNF SAS (Andrezjė Buteonas, Prancūzija), atstovaujamos advokatų K. Van Maldegem, R. Cana ir solisitoriaus P. Sellar

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Ieškovių reikalavimai

Pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu.

Panaikinti ginčijamą sprendimą.

Priteisti iš ECHA bylinėjimosi išlaidas.

Imtis kitų priemonių, kurių reikalauja teisingumo vykdymas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės prašo iš dalies panaikinti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) sprendimą pripažinti, kad akrilamidas (CE no 201-173-7) (CAS Nr. 79-06-1) yra Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (1) (toliau — REACH reglamentas) 57 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkanti medžiaga, remiantis REACH 59 straipsniu.

Ieškovės mano, kad ginčijamas sprendimas yra neteisėtas, nes pagrįstas akrilamido vertinimu, kuris moksliniu ir teisiniu požiūriu turi trūkumų, kadangi grindžiamas įrodymais, kurie nėra pakankamai patikimi ir įtikinami. Ieškovių nuomone, priimdama ginčijamą sprendimą ECHA padarė akivaizdžią vertinimo klaidą ir taip pažeidė REACH reglamento 2 straipsnio 8 dalį ir 59 straipsnį bei pareigą kruopščiai ir nešališkai išnagrinėti įrodymus.

Be to, ieškovės teigia, kad ginčijamu sprendimu yra pažeidžiama keletas bendrųjų ES teisės principų, pavyzdžiui, proporcingumo ir nediskriminavimo principai, nes juo, nesant jokio objektyvaus pateisinimo, akrilamidas diskriminuojamas, palyginti su kitomis panašiomis medžiagomis.


(1)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).