Byla C‑140/10

Greenstar-Kanzi Europe NV

prieš

Jean Hustin ir Jo Goossens

(Hof van Cassatie prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Reglamentas (EB) Nr. 2100/94, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 873/2004 – 11 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1–3 dalių, 16, 27, 94 ir 104 straipsnių išaiškinimas – Augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje išnaudojimo principas – Licencinė sutartis – Ieškinys dėl pažeidimo prieš trečiąjį asmenį – Naudojimo teisę turinčio asmens vykdant sutartį su trečiuoju asmeniu padarytas licencinės sutarties pažeidimas“

Sprendimo santrauka

Žemės ūkis – Vienodi teisės aktai – Augalų veislių apsauga – Teisinės apsaugos savininko arba naudojimo teises turinčio asmens ieškinys dėl pažeidimo, pareikštas trečiajam asmeniui, kuris įsigijo saugomos veislės surinktos augalinės medžiagos iš kito naudojimo teises turinčio asmens, pažeidusio su savininku sudarytoje licencinėje sutartyje numatytas sąlygas arba apribojimus – Priimtinumas – Sąlyga

(Tarybos reglamento Nr. 2100/94, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 873/2004, 11 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 1–3 dalys, 16, 27, 94 ir 104 straipsniai)

Reglamento Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 873/2004, 94 straipsnis, siejamas su šio reglamento 11 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1–3 dalimis, 16, 27 ir 104 straipsniais, aiškintinas taip, kad augalų veislės teisinės apsaugos Bendrijoje savininkas arba naudojimo teises turintis asmuo gali pareikšti ieškinį dėl pažeidimo trečiajam asmeniui, kuris įsigijo saugomos veislės surinktos augalinės medžiagos iš kito naudojimo teises turinčio asmens, pažeidusio licencinėje sutartyje, kurią pastarasis naudojimo teises turintis asmuo prieš tai sudarė su savininku, esančias sąlygas arba apribojimus, jeigu šios sąlygos arba apribojimai tiesiogiai susiję su pagrindiniais nagrinėjamos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje elementais, o tai turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Tokiu atveju vertinant pažeidimą yra nesvarbu, ar trečiasis asmuo, kuris atliko veiksmus su parduota arba perleista saugomos veislės surinkta augaline medžiaga, žinojo arba privalėjo žinoti apie licencinėje sutartyje nustatytas sąlygas arba apribojimus.

(žr. 44, 49 punktus ir rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus)TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. spalio 20 d.(*)

„Reglamentas (EB) Nr. 2100/94, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 873/2004 – 11 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1–3 dalių, 16, 27, 94 ir 104 straipsnių išaiškinimas – Augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje išnaudojimo principas – Licencinė sutartis – Ieškinys dėl pažeidimo prieš trečiąjį asmenį – Naudojimo teisę turinčio asmens vykdant sutartį su trečiuoju asmeniu padarytas licencinės sutarties pažeidimas“

Byloje C‑140/10

dėl Hof van Cassatie (Belgija) 2010 m. vasario 25 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2010 m. kovo 17 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Greenstar-Kanzi Europe NV

prieš

Jean Hustin,

Jo Goossens

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits ir J.‑J. Kasel (pranešėjas),

generalinis advokatas N. Jääskinen,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        Greenstar-Kanzi Europe NV, atstovaujamos advocaten N. Segers ir K. Tielens,

–        J. Hustin ir J. Goossens, atstovaujamų advocaten H. Van Gompel ir J. Hensen,

–        Ispanijos vyriausybės, atstovaujamos F. Díez Moreno,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos F. Wilman ir T. van Rijn,

susipažinęs su 2011 m. liepos 7 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, p. 1, ir klaidų ištaisymas OL L 111, 2001, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 16 t., p. 390), iš dalies pakeisto 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 873/2004 (OL L 162, p. 38; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 45 t., p. 178, toliau – Reglamentas Nr. 2100/94), 11 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1–3 dalių, 16, 27, 94 ir 104 straipsnių išaiškinimu.

2        Šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas sprendžiant ginčą tarp, pirma, Greenstar-Kanzi Europe NV (toliau – GKE) ir, antra, J. Hustin ir J. Goossens dėl to, kad pastarieji tariamai pažeidė teises į „Kanzi“ prekių ženklą ir „Nicoter“ obelų veislę bei su jomis susijusias prekių ženklo ir augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje teises tuo, jog J. Hustin ir J. Goossens prekiavo obuoliais naudodami „Kanzi“ prekių ženklą.

 Teisinis pagrindas

 Sąjungos teisė

3        Reglamento Nr. 2100/94 14 konstatuojamojoje dalyje nurodyta:

„kadangi tam, kad augalų veislių teisinės apsaugos poveikis būtų vienodas visoje Bendrijoje, nuo savininko sutikimo priklausomi komerciniai sandoriai turi būti tiksliai apibrėžti; kadangi, palyginti su daugeliu nacionalinių sistemų, teisinės apsaugos sritis turėtų būti išplėsta ir taikoma tam tikrai veislinei medžiagai, kad būtų galima atsižvelgti į prekybą per šalis [su šalimis], kurios nėra Bendrijos narės ir nesuteikia teisinės apsaugos; kadangi vis dėlto siūlant taikyti teisių išplėtimo principą turi būti užtikrinama [kadangi teisių išnaudojimo principo nustatymas vis dėlto turi užtikrinti], kad ta apsauga nebus pernelyg didelė.“

4        Pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalį:

„Teisę į augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje turi tą veislę sukūręs arba atradęs ir išskyręs asmuo, arba jo teisių perėmėjas, abu – tas asmuo ir jo teisių perėmėjas – toliau vadinami „selekcininku“.“

5        Minėto reglamento 13 straipsnis suformuluotas taip:

„1.      Augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje poveikį sudaro augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininko ar savininkų, toliau vadinami „savininku“, teisė atlikti 2 dalyje nustatytus veiksmus.

2.      Nepažeidžiant 15 ir 16 straipsnių nuostatų, savininko leidimas yra būtinas, kad su saugomos augalų veislės dauginamąja medžiaga arba saugomos veislės surinkta augaline medžiaga, toliau bendrai vadinamomis „medžiaga“, būtų galima atlikti šiuos veiksmus:

a)      gaminti ar dauginti (veisti);

b)      paruošti dauginimui;

c)      siūlyti parduoti;

d)      parduoti ar kitaip pateikti į rinką;

e)      eksportuoti iš Bendrijos;

f)      importuoti į Bendriją;

g)      laikyti atsargas a–f punktuose nurodytais tikslais.

Savo leidimą savininkas gali susieti su sąlygomis ir apribojimais.

3.      2 dalies nuostatos taikomos surinktai augalinei medžiagai tik tuo atveju, jei ji buvo gauta naudojant saugomos augalų veislės dauginamąją medžiagą be leidimo ir jeigu savininkas neturėjo tinkamos galimybės pasinaudoti savo teise tos veislės dauginamosios medžiagos atžvilgiu.

<...>“

6        Remiantis Reglamento Nr. 2100/94 16 straipsniu:

„Augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje nesuteikiama dėl [neapima] veiksmų, susijusių su bet kokia saugomos veislės medžiaga, arba veislės, kuriai taikomos 13 straipsnio 5 dalies nuostatos, medžiaga, kurios savininko arba jo sutikimu buvo perleistos kitiems [tretiesiems asmenims] bet kurioje Bendrijos dalyje, arba bet kokia iš minėtos medžiagos išvesta medžiaga, jeigu tokie veiksmai:

a)      nesusiję su tos veislės tolesniu dauginimu, išskyrus atvejus, kai toks dauginimas buvo numatytas tą medžiagą perduodant; arba

b)      nesusiję su veislės dauginamosios medžiagos eksportu į trečiąją šalį, nesaugančią veislių tų augalų genčių ar rūšių, kurioms ta veislė priklauso, išskyrus atvejus, kai eksportuota medžiaga yra skirta galutiniam vartojimui.“

7        Šio reglamento 27 straipsnyje nurodoma:

„1.      Augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje gali būti visu ar daliniu sutarties suteiktų teisių naudojimo objektu [visas ar dalinis sutarties suteiktų teisių naudojimo objektas]. Naudojimo teisės gali būti išimtinės arba neišimtinės.

2.      Savininkas suteiktomis teisėmis į augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje gali remtis, kai naudojimo teisę turintis asmuo pažeidžia kurias nors pagal 1 dalį su naudojimo teise susietas sąlygas ar apribojimus.“

8        Minėto reglamento 94 straipsnyje nustatyta:

„1.      Kiekvienam asmeniui, kuris:

a)      neturėdamas teisės atlikti veiksmus su veisle, kuriai yra suteikta teisinė apsauga Bendrijoje, atlieka vieną iš 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų veiksmų arba

<...>

savininkas gali pareikšti ieškinį dėl tokio pažeidimo arba reikalauti tinkamo žalos atlyginimo, arba ir dėl vieno, ir dėl kito.

2.      Kiekvienas asmuo, kuris veikia tyčia ar dėl neatsargumo, privalo atlyginti savininkui ir visą tolesnę dėl to veiksmo patirtą žalą. Nedidelio neatsargumo atvejais tokie reikalavimai gali būti sumažinti pagal tokio nedidelio neatsargumo laipsnį, bet jokiu būdu ne tokiu mastu, kad jie būtų mažesni už pažeidimą padariusio asmens iš to gautą naudą.“

9        To paties reglamento 104 straipsnis suformuluotas taip:

„1.      Ieškinius dėl pažeidimo gali pareikšti savininkas. Naudojimo teises turintys asmenys pareikšti tokius ieškinius gali, jei tai buvo aiškiai nustatyta susitariant su savininku dėl išimtinės naudojimo teisės, arba Tarnybos remiantis 29 straipsniu ar 100 straipsnio 2 dalimi.

2.      Bet kuris naudojimo teises turintis asmuo, siekdamas gauti kompensaciją už jam padarytą žalą, turi teisę dalyvauti savininko pareikštame ieškinyje dėl nuosavybės teisės pažeidimo.“

 Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

10      Bendrovė Nicolaï NV (toliau – Nicolaï) yra naujos obelų veislės „Nicoter“ selekcininkė, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2100/94 11 straipsnio 1 dalį. Ši veislė yra vienintelė vedanti obuolius, kurie, jeigu atitinka tam tikrus kokybės reikalavimus, parduodami naudojant prekių ženklą „Kanzi“. Siekiant išvengti minėtos veislės kokybės ir prekių ženklo vertinimo pablogėjimo, buvo įgyvendinta sistema, prilygstanti selektyviam platinimo tinklui, taip pat nustatyti reikalavimai, tarp kurių yra apribojimai dėl medžių auginimo ir vaisių gamybos, saugojimo, rūšiavimo ir pardavimo.

11      2001 m. balandžio 27 d. Nicolaï pateikta paraiška dėl obelų veislės „Nicoter“ buvo paskelbta 2001 m. birželio 15 d. Bendrijos augalų veislių tarnybos oficialiajame žurnale.

12      2002 m. rugsėjo 3 d. Nicolaï suteikė augalų veislių teisinę apsaugą pagal šią paraišką įmonei Better3fruit NV (toliau – Better3fruit). Todėl Better3fruit yra „Nicoter“ veislės obelims suteiktos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkė.

13      Better3fruit taip pat yra obuolių „Kanzi“ prekių ženklo savininkė.

14      2003 m. Better3fruit ir Nicolaï sudarė licencinę sutartį, pagal kurią Nicolaï įgijo išimtinę teisę auginti ir parduoti „Nicoter“ veislės obelis. Minėtoje sutartyje numatyta, kad Nicolaï „<...> neperleis arba neparduos produktų, kuriems taikoma licencija, jei atitinkamas sutarties partneris prieš tai nepasirašė 6 priede pateiktos auginimo licencijos (augintojo atveju) arba 7 priede pateiktos prekybos licencijos (prekybos partnerio atveju)“.

15      2004 m. gruodžio 24 d. Nicolaï pardavė J. Hustin 7 000 „Nicoter“ veislės obelų. Sudarydamas šį sandorį, J. Hustin neprisiėmė jokių įsipareigojimų laikytis konkrečių reikalavimų dėl obuolių auginimo ir derliaus pardavimo.

16      2003 m. tarp Better3fruit ir Nicolaï sudaryta licencinė sutartis buvo nutraukta 2005 m. sausio 20 d. Tam tikru momentu, dėl kurio šalys pagrindinėje byloje nesutaria, GKE įsigijo išimtines naudojimo teises, kurias suteikia augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje, „Nicoter“ veislės obelų atžvilgiu. Taip GKE tapo naudojimo teisę turinčiu asmeniu vietoj Nicolaï.

17      2007 m. gruodžio 4 d. buvo konstatuota, kad J. Goossens pardavinėjo obuolius, naudodamas prekių ženklą „Kanzi“. Paaiškėjo, kad šiuos obuolius jam buvo patiekęs J. Hustin.

18      Remdamasi šiuo faktu, GKE pareiškė ieškinį J. Hustin ir J. Goossens dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje pažeidimo. 2008 m. sausio 29 d. rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgija) pirmininkas procese dėl laikinųjų apsaugos priemonių nusprendė, kad J. Hustin ir J. Goossens pažeidė GKE teises į augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje.

19      Šį sprendimą hof van beroep te Antwerpen pakeitė 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu. Manydamas, kad Nicolaï iš tiesų nesilaikė iš licencinės sutarties išplaukiančių įsipareigojimų, tas teismas nusprendė, kad, kiek tai susiję su J. Hustin ir J. Goossens, nėra GKE teisių į augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje pažeidimo, nes tarp Better3fruit ir Nicolaï sudarytoje licencinėje sutartyje numatytais apribojimais negalima remtis prieš J. Hustin ir J. Goossens.

20      Dėl šio hof van beroep te Antwerpen sprendimo GKE pateikė kasacinį skundą. Abejodamas dėl teisių išnaudojimo taisyklės, kaip antai įtvirtinta Reglamento Nr. 2100/94 16 straipsnyje, apimties, Hof van Cassatie nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui du tokius prejudicinius klausimus:

„1.      Ar <...> Reglamento <...> Nr. 2100/94 <...> 94 straipsnis, siejamas su [šio] Reglamento <...> 11 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1–3 dalimis, 16, 27 ir 104 straipsniais, aiškintinas taip, kad savininkas arba naudojimo teises turintis asmuo gali pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo asmeniui, atliekančiam veiksmus, susijusius su medžiaga, kurią jam pardavė arba perleido naudojimo teises turintis asmuo, jeigu parduodant šią medžiagą nebuvo laikytasi apribojimų, numatytų naudojimo teises turinčio asmens ir augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininko sudarytoje licencinėje sutartyje?

2.      Jeigu atsakymas būtų teigiamas, ar vertinant pažeidimą reikia nustatyti, ar asmuo, kuris atlieka minėtus veiksmus, žinojo arba privalėjo žinoti apie licencinėje sutartyje nustatytus apribojimus?“

 Dėl prejudicinių klausimų

21      Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkas arba naudojimo teises turintis asmuo gali pareikšti ieškinį dėl pažeidimo trečiajam asmeniui, kuris įsigijo medžiagos iš kito naudojimo teises turinčio asmens, o šis, parduodamas medžiagą, nesilaikė savininko ir pastarojo naudojimo teises turinčio asmens sudarytoje licencinėje sutartyje numatytų sąlygų arba apribojimų.

22      Pirmiausia reikia pastebėti, kad pagrindinė byla susijusi tik su klausimu, ar naujasis naudojimo teises turintis asmuo, t. y. GKE, gali pareikšti ieškinį dėl pažeidimo tretiesiems asmenims (nagrinėjamu atveju – J. Hustin ir J. Goossens), kurie įsigijo medžiagos iš anksčiau naudojimo teises turėjusio asmens (nagrinėjamu atveju – Nicolaï), kuris parduodamas šią medžiagą pažeidė anksčiau jo su augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininku, t. y. Better3fruit, sudarytos licencinės sutarties sąlygas arba apribojimus.

23      Nors pirmasis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nurodytas atvejis, t. y. savininko teisė pačiam pareikšti tokį ieškinį dėl pažeidimo prieš šį trečiąjį asmenį, neatrodo svarbus, atsižvelgiant į pagrindinės bylos ypatybes reikia konstatuoti, kad Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 1 dalis suteikia augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkui teisę pareikšti ieškinį dėl pažeidimo.

24      Kadangi naudojimo teises turinčio asmens teisė pareikšti tokį ieškinį priklauso nuo savininko teisės, pirmiausia reikia nustatyti, su kokiomis konkrečiomis sąlygomis Reglamentas Nr. 2100/94 susieja savininko naudojimąsi šia teise.

25      Kalbant apie Reglamentu Nr. 2100/94 nustatytą augalų veislių teisinę apsaugą, reikia pažymėti, kad šiame reglamente numatomi įvairūs apsaugos lygiai ir įvairios galimybės pareikšti ieškinį.

26      Pirmiausia yra „pirminė“ apsauga, kuri pagal Reglamento Nr. 2100/94 13 straipsnio 2 dalį apima dauginamąją medžiagą. Augalinei medžiagai taikoma „antrinė“ apsauga, kuri, nors irgi paminėta šio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje, labai apribojama to paties straipsnio 3 dalimi. Taigi, nors ir dauginamąją, ir augalinę medžiagas apima sąvoka „medžiaga“, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 13 straipsnio 2 dalį, šioms dviem kategorijoms numatyta apsauga skiriasi.

27      Antra, Reglamente Nr. 2100/94 numatomos kelios galimybės pareikšti ieškinį. Remiantis šio reglamento 94 straipsnio 1 dalimi, kiekvienam asmeniui, kuris, neturėdamas teisės atlikti veiksmus su veisle, kuriai yra suteikta teisinė apsauga Bendrijoje, atlieka vieną iš 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų veiksmų, galima pareikšti ieškinį dėl pažeidimo.

28      Kiek tai konkrečiai susiję su licencinėmis sutartimis, Reglamento Nr. 2100/94 27 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad savininkas suteiktomis teisėmis į augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje gali remtis, kai naudojimo teisę turintis asmuo pažeidžia kurias nors pagal šio straipsnio 1 dalį su naudojimo teise susietas sąlygas ar apribojimus.

29      Todėl reikia atskirti, pirma, ieškinius, kuriuos savininkas pareiškia naudojimo teises turintį asmenį ir, antra, ieškinius, pareiškiamus prieš trečiąjį asmenį, kuris atlieka veiksmus su saugoma medžiaga, neturėdamas tam teisės.

30      Kalbant apie antrąjį iš šių dviejų atvejų, kuris nagrinėjamas pagrindinėje byloje, reikia pridurti, kad Reglamento Nr. 2100/94 104 straipsnio 1 dalyje numatoma naudojimo teises turinčio asmens galimybė pareikšti ieškinį dėl pažeidimo vietoje savininko. Taigi GKE kaip naudojimo teises turintis asmuo turi teisę pareikšti ieškinį dėl pažeidimo J. Hustin ir J. Goossens.

31      Tačiau pažymėtina, kad remiantis Reglamento Nr. 2100/94 16 straipsnyje įtvirtinta vadinamąja „teisių išnaudojimo“ taisykle, augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje neapima veiksmų, susijusių su saugomos veislės medžiaga, kuri savininko arba jo sutikimu buvo perleistos tretiesiems asmenims bet kurioje Europos Sąjungos dalyje, jeigu tokie veiksmai nesusiję su tos veislės tolesniu dauginimu, išskyrus atvejus, kai toks dauginimas buvo numatytas tą medžiagą perduodant, arba nesusiję su veislės dauginamosios medžiagos eksportu į trečiąją šalį, nesaugančią veislių tų augalų genčių ar rūšių, kurioms ta veislė priklauso, išskyrus atvejus, kai eksportuota medžiaga yra skirta galutiniam vartojimui.

32      Iš šio Reglamento Nr. 2100/94 16 straipsnio ir jame įtvirtintos taisyklės matyti, kad tokioje byloje, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, GKE, kaip naujo naudojimo teises turinčio asmens vietoje savininko, t. y. Better3fruit, pareikštas ieškinys dėl pažeidimo J. Hustin ir J. Goossens galimas, tik jei savininko teisė yra neišnaudota.

33      Šiuo atžvilgiu iš bylos medžiagos matyti, kad Better3fruit ir Nicolaï sudarė licencinę sutartį, pagal kurią Better3fruit suteikė Nicolaï išimtinę teisę auginti ir parduoti „Nicoter“ veislės obelis ir naudotis su tuo susijusiomis teisėmis.

34      Šioje licencinėje sutartyje buvo nustatytos sąlygos ar apribojimai, pagal kuriuos Nicolaï neturėjo teisės perleisti licencijos objektu esančios prekės, jeigu atitinkamas trečiasis asmuo neįsipareigoja laikytis šių sąlygų ar apribojimų.

35      Todėl reikia išnagrinėti, ar, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta ankstesniuose dviejuose punktuose, augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininko teisė yra išnaudota.

36      Teisingumo Teismas dar nėra išaiškinęs teisių išnaudojimo principo, kaip antai įtvirtintas Reglamento Nr. 2100/94 16 straipsnyje, apimties.

37      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, ar vis dėlto Teisingumo Teismo praktika, susijusi su šio teisių išnaudojimo principo apimtimi prekių ženklų teisės srityje, taikytina pagal analogiją.

38      Iš šios Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su prekių ženklo savininko ir licencijos turėtojo santykiais, matyti, kad jeigu licencijos turėtojas prekių ženklu pažymėtas prekes pateikia į rinką, iš principo turi būti laikoma, jog tai jis padaro su prekių ženklo savininko sutikimu (žr. 2009 m. balandžio 23 d. Sprendimo Copad, C‑59/08, Rink. p. I‑3421, 46 punktą).

39      Tačiau, remiantis ta pačia Teisingumo Teismo praktika, licencinė sutartis neprilygsta absoliučiam ir besąlyginiam savininko sutikimui leisti licencijos turėtojui pateikti į rinką šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes (žr. minėto Sprendimo Copad 47 punktą).

40      Kalbant konkrečiai apie veislių dauginamosios medžiagos apsaugą, Reglamento Nr. 2100/94 27 straipsnio 2 dalyje aiškiai numatoma galimybė savininkui remtis teisėmis, kurias ši apsauga suteikia prieš naudojimo teises turintį asmenį, kai šis pažeidžia kurią nors iš licencinės sutarties sąlygų.

41      Tačiau kalbant apie ieškinį dėl pažeidimo prieš trečiuosius asmenis, nurodytą Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnyje, reikia atsižvelgti į šio reglamento 14 konstatuojamąją dalį, pagal kurią apsauga, kuria naudojasi savininkas, nėra pernelyg didelė. Todėl reikia konstatuoti, kad kurios nors licencinės sutarties sąlygos pažeidimo pasekmė yra tai, jog vis dar negautas savininko leidimas. Visų pirma negalima laikyti, kad nėra šio leidimo, tuo atveju, kai naudojimo teises turintis asmuo pažeidžia licencinės sutarties nuostatą, nesusijusią su leidimu išleisti į rinką, taigi ir su savininko teisės išnaudojimu.

42      Kadangi Teisingumo Teismui pateiktoje bylos medžiagoje nėra licencinės sutarties 6 ir 7 priedų, į kuriuos daroma nuoroda atitinkamoje šios sutarties nuostatoje, kopijų, Teisingumo Teismas neturi pakankamai medžiagos, kad galėtų nustatyti pagrindinėje byloje nagrinėjamos nuostatos tipą. Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, remdamasis nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis ir faktais, turi įvertinti šios licencinės sutarties nuostatas.

43      Jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nustatytų, kad naudojimo teises turintis asmuo perleido saugomą medžiagą pažeisdamas kurią nors licencinės sutarties sąlygą ar apribojimą, tiesiogiai susijusį su pagrindiniais augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje elementais, reikėtų daryti išvadą, kad šis naudojimo teises turinčio asmens atliktas medžiagos perleidimas trečiajam asmeniui įvyko be savininko leidimo, dėl to šio teisė yra neišnaudota. Tačiau bet kurio kito pobūdžio licencinės sutarties nuostatų pažeidimas nėra kliūtis išnaudoti savininko teisę.

44      Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, į pirmąjį pateiktą klausimą reikia atsakyti taip: Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnis, siejamas su šio reglamento 11 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1–3 dalimis, 16, 27 ir 104 straipsniais, esant tokioms sąlygoms, kaip antai pagrindinėje byloje, aiškintinas taip, kad savininkas arba naudojimo teises turintis asmuo gali pareikšti ieškinį dėl pažeidimo trečiajam asmeniui, kuris įsigijo medžiagos iš kito naudojimo teises turinčio asmens, pažeidusio licencinėje sutartyje, kurią pastarasis naudojimo teises turintis asmuo prieš tai sudarė su savininku, esančias sąlygas arba apribojimus, jeigu šios sąlygos arba apribojimai tiesiogiai susiję su pagrindiniais nagrinėjamos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje elementais, o tai turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

45      Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar vertinant pažeidimą reikia nustatyti, ar trečiasis asmuo, kuris atlieka veiksmus su parduota arba perleista medžiaga, žinojo arba privalėjo žinoti apie licencinėje sutartyje nustatytas sąlygas arba apribojimus.

46      Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 1 dalyje nurodomos sąlygos, kurioms esant augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkas gali pareikšti ieškinį dėl pažeidimo prieš pažeidėją, siekdamas, kad arba būtų nutrauktas pažeidimas, arba tinkamai atlyginta žala, arba ir viena, ir kita.

47      To paties straipsnio 2 dalyje išvardijami atvejai, kuriais savininkas gali, be to, pareikšti ieškinį pažeidimą padariusiam asmeniui, kad gautų šio padarytos žalos atlyginimą. Tam, kad savininkas galėtų prašyti tokio patirtos žalos atlyginimo, pažeidimą padaręs asmuo turėjo veikti tyčia ar dėl neatsargumo, kaip nurodyta minėtoje 2 dalyje. Nedidelio neatsargumo atvejais reikalavimai iš esmės gali būti sumažinti pagal tokio nedidelio neatsargumo laipsnį.

48      Šių abiejų dalių tekstų palyginimas rodo, kad 1 dalyje nėra jokių subjektyvių elementų. Todėl reikia konstatuoti, kad subjektyvūs elementai, kaip antai žinojimas apie licencinėje sutartyje nustatytas sąlygas arba apribojimus, iš esmės neturi jokios įtakos pažeidimo vertinimui ir teisei pareikšti ieškinį pažeidėjui.

49      Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, į pirmąjį pateiktą klausimą reikia atsakyti taip: vertinant pažeidimą yra nesvarbu, ar trečiasis asmuo, kuris atliko veiksmus su parduota arba perleista medžiaga, žinojo arba privalėjo žinoti apie licencinėje sutartyje nustatytas sąlygas arba apribojimus.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

50      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia:

1.      1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje, iš dalies pakeisto 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 873/2004, 94 straipsnis, siejamas su šio reglamento 11 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1–3 dalimis, 16, 27 ir 104 straipsniais, esant tokioms sąlygoms, kaip antai pagrindinėje byloje, aiškintinas taip, kad savininkas arba naudojimo teises turintis asmuo gali pareikšti ieškinį dėl pažeidimo trečiajam asmeniui, kuris įsigijo medžiagos iš kito naudojimo teises turinčio asmens, pažeidusio licencinėje sutartyje, kurią pastarasis naudojimo teises turintis asmuo prieš tai sudarė su savininku, esančias sąlygas arba apribojimus, jeigu šios sąlygos arba apribojimai tiesiogiai susiję su pagrindiniais nagrinėjamos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje elementais, o tai turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2.      Vertinant pažeidimą yra nesvarbu, ar trečiasis asmuo, kuris atliko veiksmus su parduota arba perleista medžiaga, žinojo arba privalėjo žinoti apie licencinėje sutartyje nustatytas sąlygas arba apribojimus.

Parašai.


* Proceso kalba: olandų.