6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/10


2011 m. gegužės 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) prieš État belge — SPF Finances

(Sujungtos bylos C-267/10 ir C-268/10) (1)

(ESS 6 straipsnio 1 dalis - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnis - Rūkyti skirto apdoroto tabako laikymas ir pardavimas - Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias leidžiama akcizais apmokestinti tabako gaminius - Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

2011/C 232/17

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Namur

Šalys

Ieškovai: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Atsakovė: État belge — SPF Finances

dalyvaujant: État belge — Service public fédéral Défense

Dalykas

Prašymai priimti prejudicinį sprendimą — Tribunal de première instance de Namur — ESS 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnio išaiškinimas — Nacionalinių nuostatų, kuriomis leidžiama gaminti, importuoti, reklamuoti ir parduoti rūkyti skirtą apdorotą tabaką, kuris pripažintas labai žalingu, suderinamumas su žmonių sveikatos apsaugos tikslu — Nacionalinių nuostatų, kuriomis leidžiama apmokestinti akcizu tabako gaminius, galiojimas minėtų nuostatų atžvilgiu

Rezoliucinė dalis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai aiškiai nepriklauso atsakyti į 2010 m. kovo 24 d. Tribunal de première instance de Namur (Belgija) sprendimais pateiktus klausimus.


(1)  OL C 221, 2010 8 14.