2010 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis RANI Slovakia prieš Hankook Tire Magyarország

(Byla C‑298/09)

„Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa – Įstojimas į Europos Sąjungą – Laisvė teikti paslaugas – Direktyva 96/71/EB – Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje – Laikinojo įdarbinimo įmonė – Reikalavimas turėti buveinę valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, teritorijoje“

1.                     Laisvė teikti paslaugas – Sutarties nuostatos – Taikytinumas naujoms valstybėms narėms – Vengrija (EB 49–54 straipsniai; 2003 m. Stojimo akto 2, 53 ir 54 straipsniai) (žr. 37–39 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.                     Laisvė teikti paslaugas – Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje – Direktyva 96/71 (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71 19 konstatuojamoji dalis ir 1 straipsnio 4 dalis) (žr. 47–51 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.                     Laisvė teikti paslaugas – Apribojimai – Laikinojo įdarbinimo įmonė (EB 49–54 straipsniai) (žr. 56–58 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Fővárosi Bíróság – EB 3 straipsnio c punkto, EB 49, 52 ir 54 straipsnių ir 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 431) išaiškinimas – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos laikinojo įdarbinimo įmonės veikla gali verstis tik bendrovės, turinčios buveinę nacionalinėje teritorijoje.

Rezoliucinė dalis

1.         EB 49–54 straipsnių nereikia aiškinti taip, kad su laikinojo įdarbinimo įmonių veiklos vykdymu susiję valstybės narės teisės aktai, galiojantys šios valstybės stojimo į Europos Sąjungą momentu, lieka galioti, kol Europos Sąjungos Taryba priims šioms nuostatoms įgyvendinti reikalingą programą ar direktyvas, kad būtų nustatytos nagrinėjamos paslaugų kategorijos liberalizavimo sąlygos.

2.         Nei 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 19 konstatuojamosios dalies, nei jos 1 straipsnio 4 dalies nereikia aiškinti taip, kad valstybė narė gali leisti verstis laikinojo įdarbinimo įmonių veikla tik bendrovėms, turinčioms buveinę nacionalinėje teritorijoje, arba joms taikyti palankesnį leidimų verstis nagrinėjama veikla suteikimo režimą negu taikomas kitoje valstybėje narėje įsisteigusioms bendrovėms.

3.         EB 49–54 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jų neatitinka valstybės narės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos laikinojo įdarbinimo įmonių veikla gali verstis tik bendrovės, turinčios buveinę nacionalinėje teritorijoje.