5.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 297/19


2009 m. rugsėjo 23 d.Sąd Najwyższy (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prieš Tele2 Polska sp. z o.o., dabar — Netia S.A.

(Byla C-375/09)

2009/C 297/25

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kita šalis: Tele2 Polska sp. z o.o., dabar — Netia S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (1) 5 straipsnį reikia aiškinti taip, kad nacionalinė konkurencijos apsaugos institucija negali priimti sprendimo nekonstatuoti konkurenciją ribojančių veiksmų Sutarties 82 straipsnio prasme, jei atlikusi tyrimą nustato, kad įmonė nepažeidė šios Sutarties nuostatoje įtvirtinto draudimo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tuo atveju, kai nustačius, kad įmonės veiksmai nepažeidė Sutarties 82 straipsnyje įtvirtinto draudimo, nacionalinė konkurencijos apsaugos teisė leidžia nacionalinei konkurencijos apsaugos institucijai užbaigti antimonopolinę procedūrą tik sprendimu nepatvirtinti konkurenciją ribojančių veiksmų, 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 5 straipsnio trečiąjį sakinį reikia aiškinti taip, kad jis yra tiesioginis teisinis pagrindas tos institucijos sprendimui „kad imtis veiksmų nėra pagrindo“?


(1)  OL L 1, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205.