15.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 193/2


2009 m. gegužės 4 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals prieš College van Gedeputeerde Staten van Groningen, tretieji asmenys: RWE Power AG

(Byla C-165/09)

2009/C 193/02

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

Atsakovė: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Tretieji asmenys: RWE Power AG

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pareiga aiškinti atsižvelgiant į direktyvas reiškia, kad į Wet milieubeheer perkelti įsipareigojimai pagal Direktyvą 96/61/EB (1) dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (dabar — Direktyva 2008/1/EB (2) dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) gali ir turi būti aiškinami taip, jog, priimant sprendimą dėl prašymo išduoti leidimą pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, reikia visa apimtimi atsižvelgti į Direktyvoje 2001/81/EB (3) dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų (toliau — NEC direktyva) įtvirtintas nacionalines maksimalias SO2 išmetimo ribas, visų pirma, jeigu kalbama apie įsipareigojimus pagal Direktyvos 96/61 (dabar — Direktyva 2008/1) 9 straipsnio 4 dalį?

2.

a)

Ar valstybės narės įsipareigojimas susilaikyti nuo nuostatų, galinčių labai pažeisti direktyvos siekiamą tikslą, priėmimo, galioja ir NEC direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje numatytu 2002 m. lapkričio 27 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu?

b)

Ar per atitinkamą 2002 m. lapkričio 27 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpį greta minėtos susilaikymo pareigos ar vietoje jos atitinkamai valstybei narei tenka pozityvūs įsipareigojimai, jeigu kyla grėsmė, kad pasibaigus šiam laikotarpiui bus viršyta NEC direktyvoje nustatyta nacionalinė maksimali SO2 išmetimo riba, arba jeigu ji realiai bus viršyta?

c)

Ar atsakant 2a ir 2b klausimus svarbu tai, kad iš nagrinėjamo prašymo išduoti leidimą pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus įrenginiui, kuris prisideda prie NEC direktyvoje nustatytos nacionalinės maksimalios SO2 išmetimo ribos viršijimo ar prie tokio viršijimo grėsmės, matyti, kad įrenginys bus pradėtas eksploatuoti anksčiausiai 2011 metais?

3.

a)

Ar antrame klausime nurodyti įsipareigojimai reiškia, kad valstybė narė turi atsisakyti išduoti leidimą pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus arba susieti jį su papildomomis sąlygomis arba apribojimais, jeigu neužtikrinama, kad įrenginys, kuriam buvo prašyta leidimo, neprisidės prie nacionalinės maksimalios SO2 išmetimo ribos viršijimo ar prie tokio viršijimo grėsmės? Ar turi reikšmės tai, kokia apimtimi įrenginys prisideda prie šio viršijimo ar tokio viršijimo grėsmės?

b)

Ar, priešingai, iš NEC direktyvos išplaukia, kad valstybė narė, net ir viršijus nacionalinę maksimalią SO2 išmetimo ribą ar esant tokio viršijimo grėsmei, turi diskreciją užtikrinti direktyva nustatyto tikslo pasiekimą ir vietoje to, kad atsisakytų išduoti leidimą arba jį susietų su papildomomis sąlygomis ar apribojimais, gali imtis kitų, pavyzdžiui, kompensacinių, priemonių?

4.

Ar privatus asmuo nacionaliniuose teismuose gali remtis įsipareigojimų laikymusi, jeigu valstybei narei tenka antrame ir trečiame klausimuose nurodyti įsipareigojimai?

5.

a)

Ar privatus asmuo gali tiesiogiai remtis NEC direktyvos 4 straipsniu?

b)

Jeigu taip, ar tiesiogiai remtis galima nuo 2002 m. lapkričio 27 d., ar tik nuo 2010 m. gruodžio 31 dienos? Ar atsakant į šį klausimą svarbu tai, kad iš prašymo išduoti leidimą pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus matyti, kad įrenginys bus pradėtas eksploatuoti anksčiausiai 2011 metais?

6.

Ar tuo atveju, jei leidimo pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus išdavimas ir (arba) kitos priemonės prisideda prie NEC direktyvoje nustatytos nacionalinės maksimalios SO2 išmetimo ribos viršijimo ar prie tokio viršijimo grėsmės, visų pirma privatus asmuo gali iš šios direktyvos 4 straipsnio kildinti:

a)

bendrą reikalavimo teisę į tai, kad atitinkama valstybė narė nustatytų priemonių paketą, kuriuo metiniai nacionaliniai išmetamų SO2 kiekiai iki 2010 m. būtų apriboti tiek, kad neviršytų nacionalinės maksimalios išmetimo ribos pagal NEC direktyvą, arba, jeigu tai nepavyktų, — priemonių paketą, kuriuo emisijos po to kaip įmanoma greičiau būtų sumažintos iki šių ribų;

b)

konkrečias reikalavimo teises į tai, kad atitinkama valstybė narė priimtų specifines priemones konkretaus įrenginio atžvilgiu, — pavyzdžiui, atsisakydama išduoti leidimą arba susiedama jį su papildomomis sąlygomis arba apribojimais, — kurios prisidėtų prie to, kad metiniai nacionaliniai išmetamų SO2 kiekiai iki 2010 m. būtų apriboti tiek, kad neviršytų nacionalinės maksimalios išmetimo ribos pagal NEC direktyvą, arba, jeigu tai nepavyktų, — specifines priemones, kurios prisidėtų prie to, kad emisijos po to kaip įmanoma greičiau būtų sumažintos iki šių ribų?

c)

Ar atsakant į 6a ir 6b klausimus svarbu, kokia apimtimi įrenginys prisideda prie šio viršijimo arba viršijimo grėsmės?


(1)  1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (OL L 257, p. 26; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 80).

(2)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota redakcija) (OL L 24, p. 8).

(3)  2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų (OL L 309, p. 22; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 320).