Keywords
Summary

Keywords

Prejudiciniai klausimai – Kreipimasis į Teisingumo Teismą – Nacionalinis teismas pagal SESV 267 straipsnį

(SESV 267 straipsnis)

Summary

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos priimti sprendimo dėl Europos mokyklų Skundų tarybos prejudicinių klausimų.

Siekdamas įvertinti, ar prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusi institucija yra teismas pagal SESV 267 straipsnį, o tai yra tik su Sąjungos teise susijęs klausimas, Teisingumo Teismas atsižvelgia į aplinkybių visumą, t. y. ar institucija yra įsteigta teisės aktų pagrindu, ar ji nuolatinė, ar jos jurisdikcija yra privaloma, ar jos procesas grindžiamas rungimosi principu, ar ji taiko teisės aktus ir ar ji yra nepriklausoma.

Nors Skundų taryba atitinka visus šiuos kriterijus ir todėl laikytina teismu pagal SESV 267 straipsnį, vis dėlto ji yra ne vienos iš valstybių narių, kaip nurodoma šiame straipsnyje, o Europos mokyklų, kurios, kaip matyti iš Europos mokyklų konvencijos pirmos ir trečios konstatuojamųjų dalių, yra sui generis sistema, kuria, sudarius tarptautinį susitarimą, įgyvendinamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių bei tarp jų ir Sąjungos. Taigi ji yra tarptautinės organizacijos struktūrinis padalinys, kuris, nepaisant funkcinių ryšių su Sąjunga, formaliai nei jai, nei jos valstybėms narėms nepriklauso. Tokiomis aplinkybėmis vien dėl to, kad Skundų taryba spręsdama ginčą privalo taikyti bendruosius Sąjungos teisės principus, negalima manyti, kad minėtą tarybą apima sąvoka „valstybės narės teismas“ ir kad todėl jai taikomas SESV 267 straipsnis.

(žr. 37–39, 42, 43, 46 punktus ir rezoliucinę dalį)