2010 m. birželio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas Komisija prieš Portugaliją

(Byla C‑37/09)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Aplinka – Neteisėtai į sąvartyną išmestų atliekų tvarkymas – Direktyva 2006/12/EB – Direktyva 80/68/EEB“

1.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Įsipareigojimų neįvykdymo įrodymas – Komisijai tenkanti pareiga – Prezumpcijos – Nepriimtinumas (EB 226 straipsnis) (žr. 28 punktą)

2.                     Aplinka – Atliekos – Direktyva 2006/12 – Valstybių narių pareiga užtikrinti atliekų panaudojimą ir pašalinimą – Pareiga pasiekti rezultatą – Valstybių narių diskrecija pasirinkti priemones – Ribos (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12 4 straipsnis) (žr. 35–39, 44 punktus)

3.                     Aplinka – Atliekos – Direktyva 2006/12 – Valstybių narių pareigos atliekų turėtojų atžvilgiu – Atliekų turėtojo sąvoka – Atliekų išvertimo vietų be leidimo turėtojai – Įtraukimas (EB 174 straipsnio 2 dalis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12 8 straipsnis) (žr. 46–51, 53–55 punktus)

4.                     Teisės aktų derinimas – Požeminio vandens apsauga – Direktyva 80/68 – Taikymo sritis – Veiksmai, sukeliantys direktyvos II sąrašo medžiagų netiesioginį išleidimą – Įtraukimas (EB 174 straipsnio 2 dalis; Tarybos direktyvos 80/68 3 ir 5 straipsniai) (žr. 64–66 punktus)

5.                     Teisės aktų derinimas – Požeminio vandens apsauga – Direktyva 80/68 –Valstybių narių pareiga apriboti direktyvos II sąrašo medžiagų išleidimą į požeminius vandenis – Pareiga atlikti išankstinį tyrimą dėl bet kokio šių medžiagų tiesioginio išleidimo – Atliekų užkasimas nesiimant techninių atsargumo priemonių, leidžiančių užkirsti kelią šio vandens taršai – Įsipareigojimų neįvykdymas (Tarybos direktyvos 80/68 3 straipsnio b dalis ir 5 straipsnis) (žr. 74–78 punktus)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų (OL L 114, p. 9), kuria kodifikuota Direktyva 75/442/EEB dėl atliekų, 4 ir 8 straipsnių ir 1979 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvos 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos (OL L 20, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 134) 3 ir 5 straipsnių pažeidimas – Atliekų išmetimas nebenaudojamuose sąvartynuose – Dos Limas , dos Linos ir dos Barreiras karjerai (Loroza) – Nevykdoma kontrolė.

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi reikiamų priemonių, susijusių su neteisėtai į nebenaudojamus Limas ir Linos sąvartynus, esančius Lorozos savivaldybėje, išmestų atliekų tvarkymu, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų atitinkamai pagal 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų, kuria kodifikuota 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 75/442/EEB dėl atliekų, 4 ir 8 straipsnius ir 1979 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvos 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos 3 straipsnio b punktą ir 5 straipsnį.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Portugalijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir du trečdalius Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidų. Komisija padengia trečdalį savo bylinėjimosi išlaidų.