11.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 246/12


2010 m. liepos 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs prieš Isaac International Limited

(Byla C-371/09) (1)

(Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 - Muitinės kodeksas - 212a straipsnis - Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 - 292 straipsnis - Reglamentas (EB) Nr. 88/97 - 14 straipsnis - Antidempingo muitas - Dviračių rėmai)

2010/C 246/19

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Chancery Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Atsakovė: Isaac International Limited

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — High Court of Justice (Chancery Division) — 1997 m. sausio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 88/97 dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97 (OL L 17, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 25 t., p. 158), 14 straipsnio c punkto aiškinimas — 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3), 292 straipsnio 3 dalies aiškinimas — Antidempingo muitas Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams — Tam tikrų dviračių dalių importo atleidimo sąlygos — Galutinio vartojimo leidimo gavimas — Importuotojas, neturintis reikalingo leidimo, nes nesusipažino su Reglamento (EB) Nr. 88/97 14 straipsnio c punkto ir Reglamento (EEB) Nr. 2451/93 292 straipsnio 3 dalies turiniu

Rezoliucinė dalis

1.

Dviejose valstybėse narėse įsteigtas ir veiklą vykdantis importuotojas, kuris importuoja prekes į vieną valstybę narę ir nedelsiant išgabena jas į kitą, negali pasinaudoti 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, su pakeitimais, padarytais 2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1602/2000, 292 straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, siekdamas būti neapmokestintas antidempingo muitais pagal 1997 m. sausio 20 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 88/97 dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97, 14 straipsnio c punktą.

2.

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, su pakeitimais, padarytais 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000, 212a straipsniu neleidžiama nuo antidempingo muito atleisti importuotoją, kuris neturi išankstinio leidimo, šiuo tikslu reikalaujamo pagal Reglamento Nr. 88/97 14 straipsnio c punktą.


(1)  OL C 267, 2009 11 7.