2009 m. balandžio 24 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis Koukou prieš Elliniko Dimosio

(Byla C‑519/08)

„Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa – Socialinė politika – Direktyva 1999/70/EB – Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 ir 8 punktai – Terminuotos darbo sutartys viešajame sektoriuje – Paeiliui sudarytos sutartys – Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas – Piktnaudžiavimo prevencijos priemonės – Sankcijos – Absoliutus draudimas viešajame sektoriuje terminuotas darbo sutartis pakeisti neterminuotomis darbo sutartimis – Neteisingo direktyvos perkėlimo pasekmės – Bendrijos teisę atitinkantis aiškinimas“

1.                     Socialinė politika – Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis – Direktyva 1999/70 – Piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemonės (Tarybos direktyvos 1999/70 priedo 5 punkto 1 dalies a papunktis ir 8 punkto 3 dalis) (žr. 48, 59, 72, 81, 91, 102 ir 133 punktus bei rezoliucinės dalies 1–6 ir 8 punktus)

2.                     Socialinė politika – Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis – Direktyva 1999/70 – Draudimas sumažinti bendrąjį darbuotojų apsaugos lygį minėto susitarimo taikymo srityje (Tarybos direktyvos 1999/70 priedo 5 punkto 1 dalis ir 8 punkto 3 dalis) (žr. 124 punktą ir rezoliucinės dalies 7 punktą)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Monomeles Protodikeio Athinon – 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368) priedo 3 ir 5 punktų aiškinimas – Objektyvios priežastys, pateisinančios paeiliui sudaromų terminuotų darbo sutarčių neribotą atnaujinimą – Nacionalinės teisės akte numatyta pareiga sudaryti tokias darbo sutartis – Draudimas priimti įgyvendinimo teisės aktą, sumažinantį darbuotojų apsaugos lygį – Sumažinimo sąvoka.

Rezoliucinė dalis

1.

1999 m. kovo 18 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 5 punkto 1 dalies a papunktis turi būti aiškinamas kaip draudžiantis paeiliui sudaryti terminuotas darbo sutartis, tokį sudarymą grindžiant vien tuo, kad tai numatyta valstybės narės įstatymo ar kito teisės akto bendroje nuostatoje. Atvirkščiai, sąvoka „objektyviomis priežastimis“ minėtos nuostatos prasme reikalaujama, kad tokio pobūdžio darbo santykių, kaip antai įtvirtintieji nacionalinės teisės akte, nustatymą pateisintų konkretūs veiksniai, pirmiausia susiję su atitinkama veikla ir jos vykdymo sąlygomis.

2.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama kaip nedraudžianti tokio nacionalinės teisės akto, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame, nors ir nustatytas kaip piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemonė reikalavimas laikytis maksimalios tokių sutarčių galiojimo trukmės, vis dėlto numatytos tokio apribojimo išimtys tam tikrų kategorijų darbuotojams, kai jie gali pasinaudoti bent viena šiame punkte nurodyta piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemone.

3.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama kaip nedraudžianti tokio nacionalinės teisės akto, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriuo kaip piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis baudimo priemonės numatyti atlyginimo ir išeitinės išmokos išmokėjimas bei baudžiamosios sankcijos ir drausminės nuobaudos tiek, kiek atitinkamų vidaus teisės nuostatų taikymo sąlygos ir veiksmingas įgyvendinimas yra tinkama priemonė nubausti už viešojo administravimo institucijos piktnaudžiavimą paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis, o tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

4.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad tiek, kiek atitinkamos valstybės narės vidaus teisės sistemoje, kalbant apie viešąjį sektorių, nėra kitų veiksmingų priemonių, skirtų išvengti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir prireikus už jį nubausti, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, šia nuostata draudžiamas toks nacionalinės teisės aktas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, nes ratione temporis jis netaikomas terminuotoms darbo sutartims, paeiliui sudarytoms arba atnaujintoms po to, kai pasibaigė Direktyvoje 1999/70 numatytas perkėlimo terminas, kai šios sutartys jau nebegaliojo šio teisės akto įsigaliojimo dieną arba kažkuriuo momentu baigė galioti per tris mėnesius iki šios datos.

5.

Tokiomis aplinkybėmis, kaip antai esančios pagrindinėje byloje, Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad kai atitinkamos valstybės narės vidaus teisės sistemoje, kalbant apie nagrinėjamą sektorių, yra kitų veiksmingų priemonių, skirtų išvengti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir prireikus už jį nubausti tos pačios 1 dalies prasme, ja nedraudžiama taikyti nacionalinės teisės nuostatos, kuria viešajame sektoriuje absoliučiai draudžiama neterminuotomis darbo sutartimis pakeisti paeiliui sudarytas terminuotas sutartis, kurios, būdamos sudarytos tenkinti nuolatines ir ilgalaikes darbdavio reikmes, turi būti laikomos sudarytomis piktnaudžiaujant. Vis dėlto būtent prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, kiek atitinkamų vidaus teisės nuostatų taikymo sąlygos ir veiksmingas įgyvendinimas yra tinkama priemonė siekiant išvengti viešojo administravimo institucijos piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir prireikus nubausti už jį.

6.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama kaip iš principo nedraudžianti, kad ginčai dėl piktnaudžiavimo viešajame sektoriuje sudarant terminuotas darbo sutartis patektų į išimtinę administracinių teismų kompetenciją. Tačiau būtent prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi prižiūrėti, kad būtų užtikrinta teisė į veiksmingą teisinę gynybą, laikantis veiksmingumo ir lygiavertiškumo principų.

7.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 8 punkto 3 dalis turi būti aiškinama kaip nedraudžianti tokio nacionalinės teisės akto, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame, siekiant konstatuoti, kad piktnaudžiaujama sudarant terminuotas darbo sutartis, įtvirtintos papildomos sąlygos, palyginti su tomis, kurios buvo numatytos anksčiau galiojusioje vidaus teisėje, pavyzdžiui, visų pirma, Įstatymo Nr. 2112/1920 dėl privalomo privataus sektoriaus darbuotojų darbo sutarčių nutraukimo 8 straipsnio 3 dalyje, jeigu tokios sąlygos, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, taikomos ribotai darbuotojų, sudariusių terminuotą darbo sutartį, kategorijai arba jos kompensuojamos nustatant piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemones minėto bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalies prasme.

8.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas reikšmingas vidaus teisės nuostatas, kiek įmanoma, turi aiškinti taip, kad aiškinimas atitiktų Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalį ir 8 punkto 3 dalį, bei tai darydamas jis turi nustatyti, ar vidaus teisės nuostata, kaip antai numatyta Įstatymo Nr. 2112/1920 8 straipsnio 3 dalyje, turi būti taikoma pagrindinėje byloje vietoj tam tikrų kitų šios vidaus teisės nuostatų.