30.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 223/26


2008 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

(Byla C-255/08)

(2008/C 223/40)

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. van Beek ir J.-B. Laignelot

Atsakovė: Nyderlandų Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, reikalingų įgyvendinti 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB (1) dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos Direktyvomis 97/11/EB (2) ir 2003/35/EB (3), 4 straipsnio 2 ir 3 dalis kartu su II bei III priedais, Nyderlandų Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Nyderlandų Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Remiantis EB 249 straipsnio trečiąja pastraipa, direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, rezultato, kurį reikia pasiekti, atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka jos įgyvendinimo formą ir būdus.

2.

Todėl valstybės narės turi imtis priemonių, kurios yra reikalingos direktyvoms per jose nustatytą terminą perkelti į nacionalinę teisę, ir nedelsdamos apie šias priemones pranešti Komisijai.

3.

Nagrinėjamu atveju Direktyvos 97/11/EB 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1999 m. kovo 14 d., įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai. Nyderlandai šio įsipareigojimo neįvykdė.

4.

Iš viso to, kas pasakyta, darytina išvada, kad Nyderlandai iki šiol nesiėmė priemonių, reikalingų tinkamai įgyvendinti Direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyvomis 97/11 ir 2003/35, 4 straipsnio 2 ir 3 dalis kartu su II bei III priedais, nes ne visi direktyvos III priede nurodyti kriterijai buvo taikomi visiems direktyvos II priede nurodytiems projektams.


(1)  OL L 175, p. 40.

(2)  OL L 73, p. 5.

(3)  OL L 156, p. 17.