19.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 55/2


2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers „VEBIC“ VZW prieš Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

(Byla C-439/08) (1)

(Konkurencijos politika - Nacionalinė procedūra - Nacionalinės konkurencijos institucijos veiksmai teisminėje procedūroje - Mišraus pobūdžio nacionalinė konkurencijos institucija, turinti teisminės ir administracinės institucijos požymių - Ieškinys dėl tokios institucijos sprendimo - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003)

2011/C 55/03

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Brussel

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers „VEBIC“ VZW

Atsakovai: Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hof van Beroep te Brussel (Belgija) — 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205) 2 straipsnio, 5 straipsnio, 15 straipsnio 1 dalies ir 35 straipsnio 3 dalies išaiškinimas — Nacionalinių konkurencijos tarnybų pateikiama rašytinė nuomonė bei išdėstomos teisinės ir faktinės aplinkybės, nagrinėjant skundą dėl jų sprendimo — Kelios vienos valstybės narės tarnybos.

Rezoliucinė dalis

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 35 straipsnis aiškintinas taip, kad juo draudžiamas nacionalinis reguliavimas, pagal kurį nacionalinei konkurencijos institucijai nesuteikiama galimybė kaip atsakovei dalyvauti nacionalinio teismo procedūroje, vykstančioje dėl šios institucijos sprendimo. Savo veiksmų reikalingumą ir naudingumą veiksmingo Sąjungos konkurencijos teisės taikymo požiūriu turi įvertinti pačios nacionalinės konkurencijos institucijos. Vis dėlto sistemingas šių institucijų nedalyvavimas turi neigiamą poveikį SESV 101 ir 102 straipsnių praktiniam veiksmingumui.

Nesant Sąjungos reguliavimo, pagal proceso autonomijos principą valstybės narės, užtikrindamos pagrindinių teisių paisymą ir visišką Sąjungos konkurencijos teisės veiksmingumą, išlaiko kompetenciją paskirti vieną ar kelis nacionalinės konkurencijos institucijos organus, kurie įgalioti kaip atsakovas dalyvauti nacionalinio teismo procedūroje, vykstančioje dėl šios institucijos sprendimo


(1)  OL C 313, 2008 12 6.