20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/19


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-321/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/29/EB - Nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 141/31

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama W. Wils ir E. Adsera Ribera

Atsakovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama B. Plaza Cruz

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, įgyvendinančių 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, p. 22), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Pripažinti, kad per nustatytą terminą nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinančių 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“), Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.