2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Komisija prieš Belgiją

(Byla C‑292/07)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Neteisingas ar nevisiškas perkėlimas – Neperkėlimas per nustatytą terminą“

1.                     Institucijų aktai – Direktyvos – Valstybių narių atliekamas įgyvendinimas (EB 249 straipsnio 3 pastraipa; Tarybos direktyva 2004/18) (žr. 68–70, 120 ir 122 punktus)

2.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas – Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (EB 226 straipsnis) (žr. 100, 155 ir 166 punktus)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Visų nuostatų, būtinų įgyvendinti 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132), nepriėmimas per numatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų perkelti arba visiškai ir (arba) teisingai perkelti 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, iš dalies pakeistos 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2083/2005, 1 straipsnio 2 dalies b punktą, skaitomą kartu su I priedu, 9 straipsnio 1 dalies antrą sakinį ir 8 dalies a punkto i ir iii papunkčius, 23 straipsnio 2 dalį, 30 straipsnio 2–4 dalis, 31 straipsnio 1 dalies c punktą, 38 straipsnio 1 dalį, 43 straipsnio pirmosios pastraipos d punktą, 44 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą, 3 ir 4 dalis, 46 straipsnio pirmąją pastraipą, 48 straipsnio 2 dalies f punktą, 55 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos d ir e punktus bei 3 dalį, 67 straipsnio 2 dalies antrąją ir trečiąją pastraipas, 68 straipsnio a punkto pirmąją pastraipą, 72 straipsnį ir 74 straipsnio 1 dalį, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.