4.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 82/4


2009 m. vasario 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (House of Lords (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Allianz SpA, buvusi Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA prieš West Tankers Inc.

(Byla C-185/07) (1)

(Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Taikymo sritis - Valstybės narės teismo kompetencija nustatyti įpareigojimą, draudžiantį šaliai pradėti ar tęsti procesą kitos valstybės narės teisme remiantis tuo, kad šis procesas pažeidžia arbitražinį susitarimą - Niujorko konvencija)

(2009/C 82/06)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

House of Lords

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Allianz SpA, buvusi Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA

Atsakovė: West Tankers Inc.

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — House of Lords — 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42) aiškinimas — Valstybės narės teismo teisė uždrausti asmeniui pradėti arba tęsti teismo procesą kitoje valstybėje narėje remiantis tuo, kad toks procesas pažeidžia arbitražinį susitarimą

Rezoliucinė dalis

Valstybės narės teismo nustatytas įpareigojimas, kuriuo asmeniui draudžiama pradėti arba tęsti procesą kitos valstybės narės teismuose remiantis tuo, kad toks procesas pažeidžia arbitražinį susitarimą, prieštarauja 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentui (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.


(1)  OL C 155, 2007 7 7.