26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/13


2007 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-6/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2002/74/EB - Darbuotojų apsauga - Darbdavio nemokumas)

(2008/C 22/25)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Enegren ir R. Vidal Puig

Atsakovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama F. Díez Moreno

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Per nustatytą terminą reikalingų teisės aktų nepriėmimas, siekiant įgyvendinti 2002 m. rugsėjo 23 d. Tarybos direktyvą 2002/74/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo (OL L 270, p. 10)

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriimdama 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/74/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Ispanijos Karalystė neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 56, 2007 3 10.