30.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 223/6


2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Employment Tribunal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) S. Coleman prieš Attridge Law, Steve Law

(Byla C-303/06) (1)

(Socialinė politika - Direktyva 2000/78/EB - Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje - 1 straipsnis, 2 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 2 dalies a punktas, 2 straipsnio 3 dalis ir 3 straipsnio 1 dalies c punktas - Tiesioginė diskriminacija dėl negalios - Priekabiavimas dėl negalios - Darbuotojo, kuris nėra neįgalus, bet turi neįgalų vaiką, atleidimas iš darbo - Įtraukimas - Įrodinėjimo pareiga)

(2008/C 223/08)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Employment Tribunal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: S. Coleman

Atsakovai: Attridge Law, Steve Law

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Employment Tribunal — 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16) 1 straipsnio, 2 straipsnio 2 dalies a punkto ir 2 straipsnio 3 dalies išaiškinimas — Neįgalaus asmens sąvokos taikymo apimtis — Galimybė išklausyti tiesiogiai su neįgaliu asmeniu susijusį asmenį, kuris buvo diskriminuojamas dėl šio ryšio — Darbuotoja, kuri viena augina neįgalų vaiką

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 1 straipsnį, 2 straipsnio 1 dalį ir 2 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad juose įtvirtintas tiesioginės diskriminacijos draudimas taikomas ne tik neįgaliesiems. Kai darbdavys su darbuotoju, kuris nėra neįgalus, elgėsi nepalankiau nei su kitu darbuotoju, su kuriuo elgiamasi, buvo ar būtų pasielgta panašioje situacijoje, bei įrodžius, kad nepalankesnis elgesys su šiuo darbuotoju grindžiamas jo vaiko, kuriam jis teikia pagrindinę dėl jo būklės reikalingą priežiūrą, negalia, toks elgesys prieštarauja 2 straipsnio 2 dalies a punkte įtvirtintam tiesioginės diskriminacijos draudimui.

2.

Direktyvą 2000/78, būtent jos 1 straipsnį, 2 straipsnio 1 dalį ir 3 straipsnį, reikia aiškinti taip, kad juose numatytas draudimas priekabiauti taikomas ne tik neįgaliems asmenims. Įrodžius, kad toks priekabiavimui prilygstantis nepageidaujamas elgesys, patirtas darbuotojo, kuris nėra neįgalus, susijęs su jo vaiko, kuriam jis teikia pagrindinę dėl jo būklės reikalingą priežiūrą, negalia, toks elgesys prieštarauja 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtintam draudimui priekabiauti.


(1)  OL C 237, 2006 9 30.