11.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 260/3


2008 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

(Byla C-215/06) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Projektų, patenkančių į Direktyvos 85/337/EEB taikymo sritį, poveikio aplinkai vertinimo neatlikimas - Įteisinimas a posteriori)

(2008/C 260/03)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama D. Lawunmi ir D. Recchia

Atsakovė: Airija, atstovaujama D. O'Hagan, SC J. Connolly ir BL G. Simons

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40) 2, 4 ir 5–10 straipsniai — Priemonių, užtikrinančių projektų, kurie patenka į direktyvos taikymo sritį, poveikio tyrimą, nesiėmimas

Rezoliucinė dalis

1.

Nesiėmusi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad:

prieš visiškai ar iš dalies įvykdant projektus, patenkančius į 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo redakcijos iki ar po jos dalinio pakeitimo 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB taikymo sritį, jie būtų išnagrinėti, siekiant nustatyti poveikio aplinkai vertinimo poreikį, ir vėliau, jeigu jie gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, būtų atliktas jų poveikio aplinkai vertinimas pagal Direktyvos 85/337 5–10 straipsnius, ir prieš išduodant leidimus dėl vėjo jėgainių parko statybos ir susijusių darbų Derrybrien, Golvėjaus grafystėje, bei prieš atliekant darbus būtų atliktas projekto poveikio aplinkai vertinimas pagal Direktyvos 85/337 redakcijos iki ar po jos dalinio pakeitimo Direktyva 97/11 5–10 straipsnius,

Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 2, 4 ir 5–10 straipsnius.

2.

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 178, 2006 7 29.