TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2007 m. gegužės 3 d.

Byla F‑123/05

Jean-Marc Bracke

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Konkursas – Vidaus konkursas – Leidimo dalyvauti konkurse sąlygos – Pranešimas apie konkursą – Ištarnauto laiko sąlyga – Laikinieji darbuotojai – Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnis – Gero administravimo principas – Nediskriminavimo principas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo J.‑M. Bracke prašo panaikinti 2005 m. rugsėjo 7 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, atmetantį jo skundą dėl 2005 m. balandžio 21 d. Komisijos sprendimo, kuriuo atsisakoma jį paskirti pareigūnu bandomajam laikotarpiui pasibaigus konkursui COM/PC/04.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Konkursai – Vidaus konkursai – Leidimo dalyvauti konkurse sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirma pastraipa ir 29 straipsnio 1 dalis)

2.      Pareigūnai – Konkursai – Atrankos komisija – Nepriklausomumas – Ribos

1.      Institucijų naudojimasis suteikta diskrecija konkurso organizavimo srityje, ypač nustatant leidimo dalyvauti konkurse sąlygas, turi atitikti imperatyvias Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmos pastraipos ir 29 straipsnio 1 dalies nuostatas. Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmoje pastraipoje imperatyviai nustatomas bet kurio įdarbinimo tikslas, o jų 29 straipsnio 1 dalyje nustatomos procedūros, kurių turi būti laikomasi užpildant laisvas darbo vietas. Todėl šia diskrecija visuomet turi būti naudojamasi atsižvelgiant į su laisvoms darbo vietoms keliamus reikalavimus ir apskritai į tarnybos interesą.

Taikydama, kaip dalyvavimo vidaus konkurse sąlygą, penkių metų tarnybos stažo, įgyto dirbant pareigūnu ar laikinuoju tarnautoju, kuriam taikomos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ir neatsižvelgusi į jo laikino darbo laikotarpius kitose institucijose, Paskyrimų tarnyba teisingai taikė Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 ir 29 straipsnius. Ši dalyvavimo konkurse sąlyga iš tiesų leidžia užtikrinti ne tik tai, kad kandidatai turėtų profesinės patirties, bet ir kad jie būtų įrodę savo tinkamumą, kiek tai susiję su darbo santykiais, numatytais Pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitiems tarnautojams taikomose sąlygose, kurios pavaldumo, vertinimo ir drausmės srityse skiriasi nuo taikomų laikiniesiems darbuotojams. Ji taip pat nepažeidžia vienodo požiūrio principo, nes, atsižvelgiant į jo tikslą, viena vertus, laikinieji darbuotojai ir, kita vertus, asmenys dirbantys pareigūnais ar tarnautojais, nėra panašioje situacijoje.

(žr. 45, 46, 49–52 ir 56 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2000 m. lapkričio 21 d. Sprendimo Carrasco Benítez prieš Komisiją, T‑214/99, Rink. VT p. I‑A‑257 ir II‑1169, 53 ir 57 punktai; 2006 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Heus prieš Komisiją, T‑173/05, Rink. p II‑0000, 37, 41, 42 ir 44 punktai.

2.      Įgyvendindama savo įgaliojimus Paskyrimų tarnyba privalo priimti teisėtus sprendimus. Taigi ji nėra saistoma atrankos komisijos sprendimų, kurių neteisėtumas gali turėti pasekmių jos pačios sprendimams. Todėl kai atrankos komisija klaidingai leidžia dalyvauti kandidatui konkurse ir įtraukia jį į tinkamų kandidatų sąrašą, Paskyrimų tarnyba turi atsisakyti paskirti į pareigas šį kandidatą sprendimu, kuris turi būti motyvuotas tam, kad Bendrijos teismas galėtų įvertinti jo pagrįstumą.

Paskyrimų tarnyba privalo nagrinėti, ar teisėtas atrankos komisijos sprendimas leisti dalyvauti kandidatui konkurse, tik faktiškai iškilus įdarbinimo klausimui, o ne atrankos komisijai jai pateikus tinkamų kandidatų sąrašą.

(žr. 64 ir 65 punktus)

Nuoroda:

1986 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo Schwiering prieš Audito rūmus, 142/85, Rink. p. 3177, 19 ir 20 punktai.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2005 m. kovo 16 d. Sprendimo Ricci prieš Komisiją, T‑329/03, Rink. VT p. I‑A‑69 ir II‑315, 35 punktas; 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Luxem prieš Komisiją, T‑306/04, Rink. VT p. I‑A‑263 ir II‑1209, 23 ir 24 punktai.